17 czerwca 2019 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs MAESTRO 11 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 11 w kwocie 40 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w konkursie może złożyć każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a)  Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

5b)   instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. osoba fizyczna;
 10. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt. 1-13.

Kto może być kierownikiem projektu?

Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora, który w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

 1. opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/ wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych;
 2. kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  1. był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  2. opublikował co najmniej jedną monografię,
  3. wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  4. zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  5. jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  6. ma inne istotne osiągnięcia w nauce;

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki – jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brał aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2009 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 8 pkt 6 lit. a uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO).

UWAGA:

 1. Co najmniej pięć publikacji wykazanych w ankiecie kierownika projektu powinno być opublikowane w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 latach przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2009 r.).

2. MINIATURA, UWERTURA, ETIUDA i FUGA nie są konkursami na projekty badawcze.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Tak. Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż jednym projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO. Kierowanie projektem odnosi się do okresu od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia złożenia raportu końcowego z realizacji tego projektu.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Przypominamy, że od 14 grudnia 2018 r. obowiązuje zmodyfikowany wykaz paneli NCN, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy, 48 miesiące albo 60 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych).

Warunki konkursu nie określają minimalnej ani maksymalnej łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować.

Koszty w projekcie składają się z  kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów;
 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Przy sporządzaniu kosztorysu należy przestrzegać regulacji dotyczących kosztów zaplanowanych w projekcie, w tym kosztów dotyczących budżetu na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

UWAGA: Kosztami kwalifikowalnymi nie są koszty publikacji monografii (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392)) będącej efektem realizacji projektu badawczego, do czasu uzyskania pozytywnej oceny w procesie recenzyjnym przeprowadzonym przez NCN.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego.

Do realizacji zaplanowanych zadań w projekcie należy:

 1. stworzyć nowe pełnoetatowe miejsce lub miejsca pracy na stanowiskach typu post-doc, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy, zgodnie z zasadami określonymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.
 2. zaangażować doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy, zgodnie z zasadami określonymi w  katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

W konkursie MAESTRO, w skład zespołu badawczego może wchodzić osoba na specjalistycznym stanowisku pomocniczym. Specjalistyczne stanowisko pomocnicze to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby współuczestniczącej w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z realizacją projektu, posiadającej specjalistyczną wiedzę i doświadczenie np. typu lab-manager, senior technician itp.

Należy jednak pamiętać, że zasadność zaangażowania do realizacji projektu poszczególnych członków zespołu badawczego podlega ocenie zespołu ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie wynagrodzenia dla studentów i doktorantów, określonej w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

UWAGA:

Wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatora dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Procedura oceny merytorycznej jest dwuetapowa.

Na I etapie wniosek poddawany jest ocenie kwalifikacyjnej, dokonywanej na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu badawczego. Ocena kwalifikacyjna odbywa się w drodze:

 • opinii indywidualnej dokonywanej przez dwóch członków zespołu ekspertów;
 • oceny zespołu ekspertów dokonywanej podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji nad opiniami indywidualnymi.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest kwalifikacyjna lista rankingowa wniosków skierowanych do II etapu.

Na II etapie wniosek poddawany jest ocenie specjalistycznej, dokonywanej na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku z wyłączeniem skróconego opisu projektu badawczego. Ocena specjalistyczna odbywa się w drodze:

 • opinii indywidualnej, dokonywanej przez co najmniej dwóch recenzentów;
 • oceny zespołu ekspertów polegającej na dyskusji opinii indywidualnych;
 • rezultatów rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu przeprowadzanej przez ekspertów.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest lista rankingowa wniosków rekomendowanych do finansowania.

Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu jest prowadzona w II etapie oceny merytorycznej w języku angielskim w siedzibie NCN oraz jest planowana w styczniu/ lutym 2020 r.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów.

UWAGA: Skrócony i szczegółowy opis projektu należy przygotować wyłącznie w języku angielskim.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych;
 2. spełnienie przez kierownika projektu kryteriów doświadczonego naukowca, określonych w § 6 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO;
 3. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 4. pionierski/nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 5. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 6. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 7. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 9. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 10. dodatkowo oceniana jest rzetelność przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

UWAGA: Właściwe odniesienie się do kwestii etycznych planowanych badań oraz odpowiednie przygotowanie planu zarządzania danymi podlegają ocenie wniosku w I i II etapie.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Wnioski są oceniane w ramach zespołów międzypanelowych (składających się z ekspertów w ramach danych działów, tj. HS, ST lub NZ).

Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w ramach poszczególnych działów.

Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie MAESTRO.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż w marcu 2020 r.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na 2019 rok oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie MAESTRO 11 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe, należy:

 1. zapoznać się z  pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. uchwałą w sprawie  warunków  przeprowadzania konkursu MAESTRO;
  2. wzorem formularza wniosku – można znaleźć tu informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF;
  3. regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. zdecydować, jak długo ma trwać projekt: 36, 48 czy 60 miesięcy;
 4. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 5. przygotować:
  • w języku angielskim:
   1. streszczenie projektu badawczego
   2. skrócony oraz szczegółowy opis projektu badawczego;
   3. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego;
   4. informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych w danej dyscyplinie naukowej;
  • w języku polskim i angielskim: popularnonaukowe streszczenie projektu;
 6. w przypadku, gdy podmiotem wnioskującym jest grupa podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 7. pozyskać i przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane),

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać  i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania  podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.