DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze


DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych.

Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Wyniki konkursu


Harmonogram konkursu:

 • Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.
 • Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.
 • Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez litewskie zespoły naukowe mogą występować litewskie jednostki badawcze i naukowe wskazane we Rejestrze Instytucji Badawczych i Naukowych[1].
 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
 • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
 • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie);
 • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Sposób i termin składania wniosków:

Wnioskodawca polski składa wspólny polsko-litewski wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF) w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litewski składa za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków RCL komplet dokumentów wymaganych przez RCL. Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Informujemy, że w konkursie DAINA wnioskodawcy załączają w OSF pliki pdf zawierające wypełniony formularz Joint Project Description oraz CV kierowników polskiego i litewskiego zespołu badawczego.

Finansowanie:

Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji. Środki finansowe na realizację projektów badawczych przez litewskie zespoły naukowe przyznaje Przewodniczący RCL.

Zobacz treść ogłoszenia.

Najczęściej zadawane pytania


Kontakt NCN:

Kontakt RCL:


[1] Zasady przyznawania środków wnioskodawcom litewskim na realizację zadań przez zespoły litewskie w polsko-litewskich projektach badawczych w konkursie DAINA ustala Research Council of Lithuania (RCL).