15 czerwca 2020 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs DAINA 2 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Research Council of Lithuania (zwaną dalej RCL), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i RCL.  

Niniejsze ogłoszenie określa zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły litewskie w konkursie DAINA 2 określa RCL.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie DAINA 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA 2 wynosi 10 mln zł.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD), przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi zespołami badawczymi. Informacje zawarte w JPD nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego składanego w systemie ZSUN/OSF oraz w pozostałych załącznikach do wniosku.

Wniosek krajowy należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

UWAGA! Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 września 2020 r. o godzinie 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek krajowy mogą złożyć podmioty określone w w art. 27 ust. 1 pkt 1-2, 4-5 i 7 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

  5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 6. Polska Akademia Umiejętności;
 7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. grupy podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 9. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 10. biblioteki naukowe;
 11. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego. Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy, to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2010 r.). Okres ten może być przedłużony w przypadkach określonych w uchwale w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze, (rozdział 6 pkt 6.8 lit. 6 a).

UWAGA! Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji polskiej części projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

W jaki sposób poprawnie złożyć wniosek?

Wniosek o finansowanie wspólnego projektu badawczego musi zostać złożony do NCN i do RCL odpowiednio przez polski i litewski zespół badawczy.

 1. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek krajowy do NCN w terminie do 15 września 2020 r., do godz. 16:00, CEST w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl.

UWAGA! Informacje ujęte we wniosku krajowym muszą być tożsame z danymi zawartymi w JPD. Rozbieżności mogą skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Po wysłaniu wniosku w systemie ZSUN/OSF polski kierownik projektu musi wygenerować wersję kompletną wniosku w formacie PDF i przekazać ją partnerowi litewskiemu, do załączenia w systemie JUNKIS.

 1. Następnie wnioskodawca litewski składa wniosek do RCL w systemie JUNKIS http://junkis.lmt.lt, w terminie do 22 września 2020 r., do godz. 16:00, EEST. Do wniosku w systemie JUNKIS należy również dołączyć w formacie PDF wersję kompletnego wniosku złożonego wcześniej w systemie ZSUN/OSF.

Czy są jakieś ograniczenia w występowaniu z wnioskami krajowymi?

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający:

 • 24 miesiące, 
 • 36 miesięcy.

Co zawiera opis wspólnego projektu (JPD)?

Opracowywany wspólnie przez polski i litewski zespół badawczy opis wspólnego projektu (Joint Project Description, JPD) oraz wypełniane w systemie ZSUN/OSF CV kierowników projektu z wykazem publikacji muszą zostać przygotowane wyłącznie w języku angielskim.

Informacje zawarte w JPD nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego złożonego w systemie ZSUN/OSF oraz w pozostałych załącznikach do tego wniosku.

Obowiązuje limit 30 stron dla JPD (rozmiar strony: A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 11, odstępy: 1, marginesy boczne: 2 cm, marginesy górne i dolne: 1,5 cm). Jeśli plik zawierający JPD będzie przekraczał limit 30 stron, system ZSUN/OSF nie pozwoli na jego załączenie.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych).

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu zaplanowanego do realizacji przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i w JPD mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji: 150 tys. zł. Maksymalna wartość finansowania nie jest określona (koszty muszą być zasadne
w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

Koszty kwalifikowalne w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą środki przeznaczone na:

 1. wynagrodzenia:
  1. etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
  2. dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  3. stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów;
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 3. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 4. usługi obce;
 5. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje (UWAGA! Koszty konsultacji i wizyt partnerów litewskich otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z RCL, są niekwalifikowane);
 6. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 7. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie DAINA 2, w tym m.in.:
  1. koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,
  2. specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,
  3. koszty publikacji wyników badań. W przypadku wydania monografii koszty mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Przy sporządzaniu kosztorysu należy przestrzegać regulacji dotyczących wysokości kosztów planowanych w projekcie, na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie DAINA 2. Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w regulaminie przyznawania stypendiów.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 1. we wniosku krajowym należy podać budżet na realizację zadań przez polski zespół, wraz z uzasadnieniem poszczególnych kategorii kosztów, a w JPD – przez zespoły: polski i litewski, wraz z uzasadnieniem poszczególnych kategorii kosztów;
 2. budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a w JPD – w EUR;
 3. budżet zaplanowany dla polskiego zespołu w opisie wspólnego projektu (JPD) musi być tożsamy z budżetem przedstawionym we wniosku krajowym w systemie ZSUN/OSF; uzasadnienia kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu umieszczone we wniosku krajowym w ZSUN/OSF muszą być spójne z uzasadnieniami kosztów podanymi w JPD (mogą zostać skopiowane z wniosku krajowego w ZSUN/OSF do właściwej sekcji JPD);
 4. kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5234 PLN (kurs NBP z dnia 22 maja 2020 r.)
 5. minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji: 150 tys. zł;
 6. maksymalna wartość finansowania: nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

UWAGA!

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Należy pamiętać, że zasadność zaangażowania do realizacji projektu wykonawców podlega ocenie zespołu ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego.

Przypominamy, że:

 • osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu;
 • niedopuszczalne jest imienne wskazywanie we wniosku krajowym i w opisie wspólnego projektu (JPD) osób, które będą wybierane w  procedurze otwartych konkursów, w tym osób zaplanowanych do zatrudnienia z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc;
 • na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym planowana jest realizacja projektu.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. 

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie DAINA 2 odbywa się równolegle w NCN i RCL. Ocena równoległa oznacza, że każda z agencji przeprowadzi osobno ocenę formalną oraz merytoryczną. Ocena wniosków złożonych w RCL przebiega zgodnie z zasadami RCL, a wniosków złożonych w NCN - zgodnie z zasadami NCN. Finansowanie w konkursie DAINA 2 mogą otrzymać wnioski, które uzyskają rekomendację NCN i RCL.

OCENA FORMALNA

Ocena formalna wniosków krajowych w NCN dokonywana jest przez koordynatorów dyscyplin i obejmuje:

1) ocenę kompletności wniosku krajowego;

2) ocenę, czy dany wniosek krajowy spełnia wszystkie wymagania przedstawione w uchwale i ogłoszeniu o konkursie;

3) ocenę, czy planowane wydatki przedstawione we wniosku krajowym oraz w JPD, w odniesieniu do polskiej części projektu, są zgodne z zasadami określonymi w załączniku dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie DAINA 2;

4) tożsamość danych zawartych w JPD z danymi przedstawionymi we wniosku krajowym w systemie ZSUN/OSF.

Wniosek może być odrzucony ze względów formalnych także na późniejszym etapie oceny.

OCENA MERYTORYCZNA

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wszystkie wymagania określone w uchwale i ogłoszeniu o konkursie, pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez NCN i RCL.

Ocena merytoryczna w RCL przebiega zgodnie z zasadami RCL.

Ocena merytoryczna w NCN składa się z dwóch etapów:

 1. oceny kwalifikacyjnej dokonywanej przez powoływany przez NCN zespół ekspertów. Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku krajowym i załącznikach. Każdy wniosek krajowy oceniany jest niezależnie przez dwóch członków zespołu ekspertów.

UWAGA!

W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN, niż ten do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów.

Podczas pierwszego posiedzenia, na podstawie dyskusji, zespół tworzy listę wniosków kierowanych do drugiego etapu oceny merytorycznej. Następnie wnioski podlegają:

 1. ocenie specjalistycznej. Wnioski wysyłane są do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy przygotowują oceny na podstawie danych zawartych we wniosku krajowym i załącznikach.

Opierając się na ocenach recenzentów zewnętrznych, podczas drugiego posiedzenia zespół ekspertów przygotowuje listę wniosków rekomendowanych do finansowania.

Lista wniosków rekomendowanych do finansowania przez Zespoły Ekspertów NCN stanowi podstawę do sformułowania ostatecznej listy rankingowej w oparciu o porównanie wyników oceny merytorycznej w NCN i RCL. Finansowanie w konkursie DAINA 2 mogą otrzymać wnioski, które uzyskają pozytywną rekomendację zarówno NCN jak i RCL.

Po sformułowaniu ostatecznej listy rankingowej w oparciu o porównanie wyników oceny merytorycznej w NCN i RCL, informacje o wynikach oceny merytorycznej wniosków w konkursie DAINA 2 zostaną udostępnione w systemie ZSUN/OSF oraz przekazane Wnioskodawcom w drodze decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczanej elektronicznie.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków w NCN można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów w konkursie DAINA 2.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o Narodowym Centrum Nauki;
 2. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 4. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 5. osiągnięcia naukowe kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 6. ocenę wykonania przez kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. komplementarność i zasadność współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
 10. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie DAINA 2.

UWAGA!

Wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. Zasada ta nie dotyczy kryterium oceny zarządzania danymi, oceny kwestii etycznych planowanych badań oraz oceny zasadności kosztów w stosunku do przedmiotu badań w odniesieniu do litewskich zespołów badawczych.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Oceny wniosku dokonuje zespół ekspertów. Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. Wnioski mogą być oceniane także przez zespoły międzypanelowe (HS, ST, NZ).

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do końca maja 2021 r.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W przypadku pytań zalecamy kontakt:

Koordynator Dyscyplin – Nauki Ścisłe i Techniczne

 • dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska
  • e-mail: ewelina.szymanska-skolimowska@ncn.gov.pl

Koordynator Dyscyplin – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 • dr Ulana Gocman
  • e-mail: ulana.gocman@ncn.gov.pl

Koordynator Dyscyplin – Nauki o Życiu

Kontakt ds. ogólnych

Kontakt w RCL:

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na 2020 rok oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie DAINA 2, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. uchwałą w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze;
  2. katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA 2;
  3. wzorem opisu wspólnego projektu - Joint Project Description (JPD);
  4. wzorem formularza wniosku krajowego, określającym, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. zdecydować, jak długo ma trwać projekt: 24 miesiące czy 36 miesięcy;
 4. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 5. przygotować:
 • opis wspólnego projektu badawczego (JPD) w języku angielskim - wspólnie z litewskim zespołem badawczym,
 • w przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest grupa polskich podmiotów: porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 • listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN w terminie do 15 września 2020 r., do godz. 16:00, CEST.

Po wysłaniu wniosku w systemie ZSUN/OSF polski kierownik projektu musi wygenerować wersję kompletną wniosku w formacie PDF i przekazać ją partnerowi litewskiemu, do załączenia w systemie JUNKIS w terminie do 22 września 2020 r., do godz. 16:00, EEST.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków w NCN i RCL;
 2. po II etapie oceny wniosków, decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków, zostanie przekazana wnioskodawcy;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumentacja konkursowa

 1. Warunki i regulamin konkursu DAINA 2
 2. Koszty w projekcie badawczym w konkursie DAINA 2
 3. Kryteria oceny wniosków w NCN
 4. Kryteria oceny wniosków w RCL
 5. Call text - w j. polskim, w j. angielskim
 6. Opis wspólnego projektu - Joint Project Description (JPD) - w j. polskimw j. angielskim, wersja edytowalna w j. angielskim (do pobrania)
 7. Wytyczne dla polskich zespołów badawczych
 8. Panele NCN
 9. Wzór formularza wniosku
 10. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 11. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 12. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 13. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 14. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 15. Procedura składania wniosków
 16. Polityka Otwartego Dostępu NCN

Dokumenty dotyczące oceny wniosków

 1. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 2. Zasady etyczne ekspertów NCN
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN w konkursie DAINA 2
 5. Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 2. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN