Kod CSS i JS

Ogłoszenie specjalnego programu stypendialnego

DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW Z UKRAINY NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA

Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie Badania podstawowe, którego operatorem w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 jest Narodowe Centrum Nauki.

Student/naukowiec przystępujący do programu musi spełniać następujące wymagania:

 • nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków oraz
 • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;

a także:

 • był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
 • był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.

Stypendium dla studenta/naukowca należy zaplanować na okres od 6 do 12 miesięcy, przy czym okres realizacji stypendium nie może rozpocząć się później niż 1 marca 2023 r. Dopuszcza się możliwość realizacji stypendium w formie zdalnej z terytorium Ukrainy, przez okres nie dłuższy niż połowa wnioskowanego okresu realizacji programu. Zaplanowane finansowanie ze środków NCN w łącznej wysokości 5 tys. zł miesięcznie obejmuje stypendium oraz koszt przyjęcia studenta/naukowca.

Kwota stypendium wynosi od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł i może zostać zwiększona ze środków własnych jednostki przyjmującej.

Koszt przyjęcia studenta/naukowca nie może być wyższy niż 1,5 tys. zł, i może obejmować następujące wydatki: koszty kształcenia (w tym kursy językowe), koszty umożliwienia prowadzenia prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, koszty zapewnienia opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem. Koszty przyjęcia studenta/naukowca mogą zostać zwiększone ze środków własnych jednostki przyjmującej.

We wniosku oprócz studenta/naukowca należy wskazać również opiekuna naukowego, który jest zatrudniony przez wnioskodawcę i prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez studenta/naukowca. Opiekun studenta/naukowca nie może być beneficjentem środków finansowanych w programie.

Budżet programu: 1,2 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków: nabór w specjalnym programie stypendialnym rozpoczyna się 26 lipca 2022 r. i trwa do 16 września 2022 r. (informacja o przedłużeniu naboru).

Wyniki: rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru wniosków w programie. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami i dokumentacją programu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w programie może złożyć:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
 7. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 8. Polska Akademia Umiejętności;
 9. podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 10. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 ze zm.);
 11. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796.);
 12. biblioteka naukowa;
 13. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706).

Jakie są warunki, które powinien spełnić student/naukowiec wskazany we wniosku jako stypendysta?

Student/naukowiec powinien spełniać następujące warunki:

 1. nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków oraz
 2. w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę

a także:

 1. był/jest studentem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
 2. był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie w roku akademickim 2021/2022;
 3. rozpocznie stypendium nie później niż 1 marca 2023 r.

Uwaga: obywatelstwo naukowca nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do programu.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków?

Tak. W programie obowiązują następujące ograniczenia:

 1. Wnioskodawcą nie może być podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.
 2. Wnioskodawcą nie może być podmiot, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną.
 3. Finansowanie stypendium dla danego studenta/naukowca w ramach programu można uzyskać tylko raz.
 4. Osobę przewidzianą jako studenta/naukowca można wskazać tylko w jednym wniosku złożonym w programie.

Czy zdefiniowany jest zakres tematyczny wniosku?

Nie. Nadrzędnym celem programu jest wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych. Zwracamy jednak uwagę, że w trakcie otrzymywania stypendium student/naukowiec powinien być włączony w działania naukowe prowadzone przez jednostkę przyjmującą, w tym realizację projektów badawczych.

Na jaki okres można zaplanować stypendium dla studenta/naukowca?

We wniosku należy zaplanować stypendium dla studenta/naukowca na okres od 6 do12 miesięcy. Realizacja stypendium musi rozpocząć się najpóźniej 1 marca 2023 r.

Jak zaplanować kosztorys?

Kosztorys we wniosku składa się z dwóch części:

 1. środków na stypendium dla studenta/naukowca w wysokości od 3,5 - 5 tys. zł miesięcznie;
 2. środków na przyjęcie studenta/naukowca w jednostce naukowej w wysokości nieprzekraczającej 1,5 tys. zł; w przypadku stypendium zaplanowanego w wysokości 5 tys. zł miesięcznie, koszty przyjęcia zapewnia jednostka naukowa ze środków własnych.

Łączna kwota wnioskowanych środków nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia 5 tys. zł miesięcznie przez liczbę planowanych miesięcy stypendium. W przypadku zaplanowania maksymalnego okresu realizacji programu przez 12 miesięcy, całkowita kwota finansowania ze środków NCN nie może przekroczyć 60 tys. zł.

Środki na przyjęcie studenta/naukowca można przeznaczyć m.in. na:

 1. zakup materiałów i drobnego sprzętu (surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia);
 2. usługi obce (koszty zakupu usług badawczych: analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe, itp.; koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji pobytu stypendialnego: korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.; koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją programu; koszty translatorskie i edytorskie tekstu manuskryptu;
 3. inne (koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich; specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe);
 4. pozostałe niezbędne koszty, które są zgodne z katalogiem kosztów w programie.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że:

 • kwota miesięcznego stypendium nie może być niższa niż 3,5 tys. zł i wyższa niż 5 tys. zł. W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podmiot może zwiększyć kwotę stypendium ze środków własnych;
 • w przypadku zaplanowania ze środków NCN maksymalnej kwoty stypendium w wysokości 5 tys. zł, koszty przyjęcia studenta/naukowca musi zapewnić z własnych środków jednostka przyjmująca; w tym programie dla studenta/naukowca będącego stypendystą nie będą obowiązywać regulacje dotyczące zakazu pobierania wynagrodzeń dodatkowych w ramach innych projektów badawczych finansowanych przez NCN, określonych w regulaminach uchwalonych przez Radę NCN;
 • środki w specjalnym programie stypendialnym należy wydatkować/zaplanować zgodnie z regulacjami zawartymi w katalogu kosztów w programie;
 • środki na koszty przyjęcia studenta/naukowca nie mogą być przeznaczone na: koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań, kursach/szkoleniach; koszty wizyt, konsultacji, wyjazdów służbowych (w tym diety i koszty podróży); koszty związane z wykonawcą zbiorowym; koszty wydania monografii, będącej efektem realizacji badań naukowych; upowszechnianie realizowanych badań i ich rezultatów;
 • w ramach kosztów nie można zaplanować kosztów pośrednich.

Czy w ramach tego programu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przygotować i co powinien zawierać wniosek?

W celu przygotowania wniosku należy POBRAĆ i wypełnić formularz wniosku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • załącznik nr 1 – CV studenta/naukowca (w języku angielskim, bez limitu stron): lista najważniejszych publikacji; najważniejsze dokonania artystyczne lub artystyczno-naukowe (o ile dotyczy); informacje o miejscach pracy, stażach naukowych, realizowanych projektach, wyróżnieniach i nagrodach; inne ważne informacje związane z karierą naukową;
 • załącznik nr 2 – CV opiekuna naukowego (w języku angielskim, bez limitu stron): lista najważniejszych publikacji; najważniejsze dokonania artystyczne lub artystyczno-naukowe (o ile dotyczy); informacje o miejscach pracy, stażach naukowych, realizowanych projektach, wyróżnieniach i nagrodach; inne ważne informacje związane z karierą naukową;
 • załącznik nr 3 – plan integracji/reintegracji i dotychczasowa współpraca (w języku angielskim, limit 1 strona): plan działań mających na celu integrację studenta/naukowca ze środowiskiem naukowym wnioskodawcy, w tym włączenie studenta/naukowca w badania prowadzone w podmiocie; opis dotychczasowej współpracy studenta/naukowca z wnioskodawcą (o ile dotyczy); krótki opis sposobu wykorzystania zdobytej podczas stypendium wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej w celu reintegracji stypendysty z ukraińskim systemem akademickim;   uzasadnienie realizacji programu w formie zdalnej z terytorium Ukrainy (o ile dotyczy).

UWAGA: Do oceny merytorycznej mogą być skierowane wyłącznie wnioski kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek wypełniany jest poza systemem OSF, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawdzenie kompletności wniosku przed jego wysłaniem.

UWAGA: Wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. Podpis elektroniczny musi być zgodny z rozporządzeniem eIDAS, powinien zawierać ważny certyfikat kwalifikowany i rozszerzenie w formacie PAdES. Podpisany wniosek wraz z załącznikami (załącznik nr 1: CV studenta/naukowca, załącznik nr 2: CV opiekuna naukowego, załącznik nr 3: plan integracji/reintegracji i dotychczasowa współpraca) należy przesłać do NCN zgodnie z procedurą składania wniosków.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej i oceny merytorycznej dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN na podstawie informacji zawartych we wniosku.

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Procedura oceny merytorycznej jest jednoetapowa i opiera się o następujące zasady:

 • każdy wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny przez Koordynatora Dyscyplin NCN właściwego dla dziedziny wskazanej we wniosku;
 • w uzasadnionych przypadkach Koordynator Dyscyplin NCN może zasięgnąć opinii merytorycznej członka Rady NCN;
 • na podstawie oceny Koordynatorów Dyscyplin NCN, wnioski kwalifikowane są na listę ocenionych wniosków;
 • lista ocenionych wniosków przedkładana jest dyrektorowi NCN;
 • na podstawie przedłożonej listy ocenionych wniosków dyrektor NCN podejmuje decyzję w sprawie finansowania.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

W ocenie merytorycznej uwzględnia się:

 • kwalifikacje i osiągnięcia studenta/naukowca;
 • kwalifikacje i osiągnięcia opiekuna naukowego;
 • plan działań integrujących studenta/naukowca ze środowiskiem naukowym wnioskodawcy oraz krótki plan reintegracji stypendysty z ukraińskim systemem akademickim;
 • dotychczasową współpracę studenta/naukowca z wnioskodawcą (o ile dotyczy);
 • zasadność planowanych kosztów przyjęcia (w przypadku negatywnej oceny, środki nie będą przyznane lub będą przyznane w niższej wysokości).

Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych następuje w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru wniosków w programie. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Informacja o przyznaniu finansowania zostaje przekazana wnioskodawcy pisemnie w najkrótszym możliwym terminie.

Od rozstrzygnięcia dyrektora NCN nie przysługuje odwołanie.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową:

Zespół ds. Funduszy Norweskich:

norway.grants@ncn.gov.pl

Koordynator dyscyplin:

Tomasz Szumełda, e-mail: tomasz.szumelda@ncn.gov.pl