pon., 18/07/2022 - 12:19
Kod CSS i JS

Kolejni laureaci konkursu OPUS 22 + LAP/Weave wkrótce rozpoczną swoje badania. 22 naukowczyń i naukowców z różnych ośrodków akademickich, na różnych etapach kariery, zrealizuje projekty we współpracy dwustronnej z Austrią oraz Czechami, a także we współpracy trójstronnej z Czechami, Austrią lub Słowenią.

Czternaście grup badawczych rozpocznie prace nad projektami we współpracy z Czechami. Najwięcej, 6 z zakwalifikowanych wniosków dotyczy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Do finansowania zostało skierowanych także 5 projektów z grupy nauk ścisłych i technicznych oraz 3 z nauk o życiu. We współpracy dwustronnej z Austrią finansowanie uzyskały 3 projekty – jeden z grupy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz dwa z nauk o życiu. W ramach współpracy trójstronnej z Czechami, Austrią lub Słowenią do finansowania zostało zakwalifikowanych 5 projektów, z których 2 dotyczą nauk o życiu, a 3 – nauk ścisłych i technicznych.

Jedną z laureatek konkursu jest dr hab. Joanna Sułkowska, która w 2018 roku otrzymała Nagrodę NCN. Badaczka zrealizuje projekt pt.: „Biologiczny kod zawęźlenia – identyfikacja wzoru zawęźlenia w biomolekułach na postawie metod AI”. Interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem naukowczyni zbada powstawanie, rodzaje oraz funkcje węzłów białkowych przy użyciu najnowszych metod sztucznej inteligencji. Obserwacje poczynione w projekcie mogą znaleźć dalsze zastosowania m.in. przy badaniu innych zagadnień biologicznych oraz w przemyśle farmaceutycznym – na przykład przy projektowaniu nowych leków.

Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zaś prace zespołów zagranicznych sfinansują agencje: w konkursie z Czechami – Czech Science Foundation (GACR), z Austrią – Austrian Science Fund (FWF), a w konkursie trójstronnym dodatkowo także Slovenian Research Agency (ARRS).

Projekty obejmujące współpracę międzynarodową oceniane były w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP), w której NCN pełniło rolę agencji wiodącej. Oznacza to, że wszystkie wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS, i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania.

Listy rankingowe OPUS 22 + LAP/Weave

Lista rankingowa projektów OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów dwustronnych z udziałem zespołów z Czech

Lista rankingowa projektów OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów dwustronnych z udziałem zespołów z Austrii

Lista rankingowa projektów OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów trójstronnych z udziałem zespołów z Czech, Austrii lub Słowenii

W rozstrzygniętej 23 maja br. dwudziestej drugiej edycji konkursu OPUS do NCN wpłynęło 1866 wniosków, z których wyróżnionych zostało 350 wniosków krajowych. W czerwcu poznaliśmy kolejnych ośmioro laureatów konkursu OPUS + LAP/Weave współpracujących z partnerami ze Słowenii, do których niedawno dołączyli badacze współpracujący z partnerami ze Szwajcarii. Do finansowanych projektów dołączą wkrótce te realizowane z partnerami z Niemiec. Publikacja list rankingowych planowana jest na październik 2022 r.

Procedura agencji wiodącej – LAP

Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy naukowców z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych.

Dzięki otwarciu w konkursie OPUS 22 ścieżki LAP naukowcy mogli ubiegać się o środki:

  • na projekty realizowane we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF oraz
  • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 22 + LAP/Weave w ramach współpracy dwustronnej z udziałem zespołów z Czech i Austrii, oraz w ramach współpracy trójstronnej z udziałem zespołów z Czech, Austrii i Słowenii zostały wysłane 18 lipca 2022 r. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.