JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) to międzynarodowa platforma współpracy, angażującą 28 państw w celu ograniczania antybiotykooporności (AMR). Sieć wspiera badania naukowe realizowane przez międzynarodowe konsorcja stosujące podejście One Health w 6 priorytetowych obszarach - terapeutyka, diagnostyka, nadzór, transmisja, środowisko i interwencje. Do tej pory sieć sfinansowała 61 projektów i 340 zespołów badawczych. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do sieci w 2015 r.

JPIAMR-ACTION (2021-2026)

Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID)

JPIAMR ACTION Call 2022 – możliwość dołączenia do międzynarodowych zespołów badawczych

 

11 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie 14. edycji konkursu sieci JPIAMR pt.: Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID)

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health (Jedno Zdrowie) aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

W konkursie weźmie udział 27 organizacji z osiemnastu krajów: Belgii, Czech, DaniiEstonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Udział partnerów z krajów o niskim i średnim dochodzie (LMIC) sfinansuje Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

Szacowany budżet konkursu to ok. 17 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Harmonogram konkursu

 • Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu międzynarodowego, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.

 • 1 etap: 8 marca 2022 r. (14:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals. Uwaga: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy powinni skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają jednak do NCN żadnych oficjalnych dokumentów;
 • 2 etap: 5 lipca 2022 r. – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.
 • Poziom krajowy (jednoetapowy)

Na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy, dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym należy wyliczyć według kursu 1 EUR = 4,5447 zł.

12 lipca 2022 r. (16:00 CEST) – termin składania wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym).

 • Wyniki konkursu

listopad 2022 r. – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Styczeń – marzec 2023 r. – rozpoczęcie realizacji projektów:

Badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do:

 •  Udziału w webinarium, które odbędzie się 25 stycznia w godz. 16:00-17:30 CET. Rejestracja na wydarzenie w portalu Invajo
 • skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Prosimy o zapoznanie się:

 • z dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPIAMR (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
 • ze szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców składających wniosek krajowy do NCN, umieszczonymi poniżej, oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

UWAGA: informacje na temat składu i liczebności konsorcjów międzynarodowych znajdują się w dokumentacji konkursowej na stronie JPIAMR.

Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”, czyli:

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 ze zm.)
 5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098 ze zm.);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350);
 5. centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 6. biblioteki naukowe;
 7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz.1402);
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. osoby fizyczne;
 10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider, wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, podmiotem realizującym projekt badawczy nie może być grupa podmiotów ani podmiot, dla którego finansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec posiadający minimum stopień doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w rozdziale IV, §13-18 Warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiących załącznik do uchwały nr 80/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie realizującym na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health (Jedno Zdrowie) aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczenia zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

Projekty realizowane przez konsorcja międzynarodowe powinny dotyczyć przynajmniej jednego z trzech obszarów One Health (ludzie, zwierzęta, rośliny). Wniosek składany do NCN przez polski zespół badawczy może dotyczyć jednego lub kilku obszarów One Health.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konkursu znajdują się na stronie sieci.

Wnioski krajowe o finansowanie projektów badawczych przez NCN muszą obejmować badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx  w terminie do 1 marca 2022 r. Tabelę budżetową proszę przesłać na adres jolanta.palowska@ncn.gov.pl

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO. Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w Regulaminie przyznawania stypendiów.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu zaplanowanego do realizacji przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i wniosku wspólnym mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • budżet zaplanowany dla polskiego zespołu badawczego we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym w ZSUN/OSF;
 • budżet we wniosku wspólnym należy podać w euro, a we wniosku krajowym w ZSUN/OSF - w pełnych złotych, po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół;
 • kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5447  PLN.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze będą przyznawane przez NCN tylko w przypadku projektów, dla których partnerzy zagraniczni również otrzymają finansowanie na realizację tego projektu.

Czy określona jest maksymalna liczba członków polskiego zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w Załączniku „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. Przypominamy, że osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi zostać wybrana w drodze otwartego konkursu. Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym, niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc. Szczegółowe kryteria zatrudniania osób na stanowisku post-doc opisane są w Załączniku „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski wspólne podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje wchodzące w skład sieci JPIAMR oraz sekretariat konkursu JPIAMR-ACTION.

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin. Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz Uchwale nr 80/2021 Rady NCN, w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne, a wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem pełnym (full proposal).

Wnioski wspólne, ocenione pozytywnie pod względem formalnym, podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów, zgodnie z zasadami określonymi w  procedurach konkursowych.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne, ocenione pozytywnie pod względem formalnym. Ocenę merytoryczną przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów, wybrany przez sekretariat konkursu JPIAMR-ACTION, zgodnie z zasadami określonymi w procedurach konkursowych. Wnioski, które zostaną zakwalifikowane do finansowania, zostaną poddane szczegółowej weryfikacji pod względem etycznym, zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji konkursowej.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu JPIAMR-ACTION nastąpi w terminie określonym w dokumentacji konkursowej (listopad 2022 r.). W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Polityka Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 • w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 • w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 • w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Ochrona danych osobowych

Składając wniosek w konkursie JPIAMR, wszyscy partnerzy konsorcjum wskazanego we wniosku wyrażają zgodę na przetwarzanie przez JPIAMR zawartych we wniosku danych osobowych zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE 2016/679). Zgoda ta obejmuje przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (państw spoza UE/EOG).

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronach sieci JPIAMR. Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znaleźć można w Uchwale nr 80/2021 Rady NCN.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

dr Monika Pobiega

monika.pobiega@ncn.gov.pl

Kontakt telefoniczny możliwy po uprzednim umówieniu się poprzez wiadomość e-mail

Jolanta Palowska, jolanta.palowska@ncn.gov.pl,

Pokaż numer

Międzynarodowy Sekretariat konkursu:

French National Research Agency, JPI-AMRCalls@agencerecherche.fr

Dokumentacja konkursowa

Sieć JPIAMR:

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Narodowe Centrum Nauki:

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN.
 3. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez narodowe centrum nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO
 4. Wzór formularza wniosku krajowego - zostanie opublikowany na etapie zaproszenia do złożenia wniosków wspólnych pełnych (full proposals).
 5. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego
 6. Porozumienie o utworzeniu grupy podmiotów na rzecz realizacji projektu badawczego
 7. Zasady występowania pomocy publicznej.
 8. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 9. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 10. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 11. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji
 12. Zasady doręczania decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej
 13. Instrukcja dotycząca składania odwołania od decyzji dyrektora NCN
 14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)
 15. Zarządzenie ws. wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 16. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 17. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

 

One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR (zamknięty)

We współpracy z siecią JPIAMR ogłaszamy  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, zaś kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby:

 • zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i transmisję oporności na antybiotyki lub
 • opracować, wdrożyć, ocenić i porównać interwencje, które będą miały istotny wpływ na zapobieganie lub ograniczanie rozwoju i transmisji antybiotykooporności w obrębie i pomiędzy różnymi obszarami One Health (ludzie, zwierzęta, środowisko).

W konkursie weźmie udział21 krajów: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Szanse na finansowanie będą miały projekty, które mogą wywrzeć rzeczywisty wpływ w obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z opornością na antybiotyki są największe, w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) w Azji i Afryce. Udział partnerów z krajów LMIC sfinansują Międzynarodowe Centrum ds. Badań nad Antybiotykoopornością ICARS z Danii, Międzynarodowe Centrum Badań Rozwoju IDRC z Kanady, a także Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Wnioski wstępne (pre-proposals) przyjmowane będą do 16 marca 2021 do godz. 12:00 CET.

Pełna treść ogłoszenia

Wyniki konkursu

JPI-EC-AMR (2015-2021)

Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance (zamknięty)

JPI AMR 2019

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze skupiające się na rozwoju narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru pozwalających wykrywać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Projekty powinny dotyczyć diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym lub monitorowania tego zjawiska u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Konkurs promuje szczególnie projekty mające wpływ na kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji (ang.: LMICs).

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to jedno z najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed globalnym systemem służby zdrowia w XXI wieku. Zagrożenie związane z opornością na antybiotyki jest szczególnie wysokie na obszarach o ograniczonych zasobach i wysokim poziomie ryzyka. Wiąże się z takimi czynnikami jak słabo rozwinięte systemy opieki zdrowia ludzi i zwierząt; zróżnicowane środki produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności; bezpieczeństwo żywości oraz zapewnienie dostępu do żywności; wyzwania związane z wodą, higieną i warunkami sanitarnymi; a także globalny przepływ ludzi i towarów.

W odpowiedzi na te wyzwania JPIAMR ma przyjemność ogłosić międzynarodowy konkurs na innowacyjne projekty badawcze dotyczące nowych lub udoskonalonych strategii, narzędzi, technologii i metod diagnostyki i monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W konkursie wsparcie finansowe uzyskają projekty badawcze mogące wywrzeć wpływ na obszarach, na których obciążenie i ryzyko związane z antybiotykoopornością jest największe, takich jak kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji. Mile widziane będą również projekty oparte, o ile to możliwe, na koncepcji „Jednego Zdrowia”.

Budżet konkursu wynosi w przybliżeniu 20 milionów euro, w tym 500 000 euro przeznaczone przez Radę NCN na finansowanie udziału polskich badaczy.

Zakres konkursu

Celem projektów powinno być:

 • rozwijanie strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju, lub
 • opracowanie metod ułatwiających przyjęcie i stosowanie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju.

Spodziewane wyniki

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do rozwiązania pilnych problemów dotyczących najważniejszych chorób zakaźnych na różnych obszarach geograficznych. Ma on również na celu wzmocnienie współpracy między naukami społecznymi a przemysłem. Mile widziane będą projekty regionalne, koordynowane przez kraje o niskim i średnim dochodzie. Finansowane projekty powinny umożliwić lepsze zrozumienie, monitoring i wykrywanie antybiotykooporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie tam, gdzie efekty takich działań mogą mieć zasięg globalny.

Sugerowane obszary badań:

 • ustalanie trafności nowych lub udoskonalonych narzędzi, technologii i metod diagnostycznych,
 • ocena, w jaki sposób nowe lub udoskonalone metody diagnostyczne mogą przyczynić się do bardziej rozważnego wykorzystania antybiotyków (np. antybiotyków o wąskim spektrum działania) w leczeniu ludzi i zwierząt,
 • szybka diagnostyka (niezbędna w doborze optymalnego środka przeciwdrobnoustrojowego) i techniki badań poza laboratorium w celu ulepszenia terapii indywidualnych i spersonalizowanych,
 • opracowanie nowych lub bardziej wydajnych metod wykorzystania i dostępu do istniejących narzędzi, technologii i/lub metod wykrywania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe np. w próbkach ludzkich, zwierzęcych lub środowiskowych.

Zachęcamy do uwzględnienia w projektach kwestii związanych ze stosowaniem wymienionych narzędzi, technologii i metod na skalę globalną, w tym na obszarach o niskim i średnim dochodzie (np. brak placówek laboratoryjnych, przystępna cena testów diagnostycznych, nieregularne dostawy energii elektrycznej lub ich całkowity brak, dostępność testów przeprowadzanych w miejscu opieki).

Zakres konkursu nie obejmuje:

 • projektów obejmujących lub opartych na badaniach klinicznych,
 • badań mających na celu udoskonalenie dostępnych technologii lub produktów komercyjnych (szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej).

Kraje uczestniczące i warunki uczestnictwa

 • szczegółowe warunki uczestnictwa określono w dokumentacji konkursowej,
 • w konkursie mogą wziąć udział konsorcja złożone ze spełniających kryteria jednostek badawczych z krajów członkowskich JPIAMR i państw Afryki i Azji,
 • wnioskodawcy muszą spełnić szczegółowe kryteria określone w przepisach odpowiednich krajowych instytucji finansujących (patrz Aneks B),
 • konsorcja powinny składać się z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż sześciu, jednostek z minimum trzech krajów spełniających warunki udziału,
 • uczestniczące państwa członkowskie JPIAMR to: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Włochy.
 • udział Chin oraz wybranych  krajów o niskim i średnim dochodzie z obszaru południowej  Afryki i południowej Azji (lista DAC ) będzie finansowany przez kanadyjską organizację IDRC (patrz Aneks  B).
 • udział krajów o niskim dochodzie z obszaru Afryki będzie finansowany przez szwedzką organizację  SIDA (patrz Aneks B).

Dokumentacja konkursowa

 • Call text. Szczegółowe informacje o konkursie.
 • Proposal Application Form. Obowiązujacy formularz wspólnego wniosku międzynarodowego.  Partnerzy konsorcjum przygotowują jeden wspólny wniosek (w języku angielskim). Wnioski złożone na innych formularzach zostana odrzucone z powodów formalnych.
 • Lider projektu składa wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictem  strony https://ptoutline.eu/app/JPIAMR2019
 • Wnioskodawcy z Włoch powinni zapoznać się z dodatkowymi warunkami przedstawionymi w Aneksie B.

Harmonogram konkursu

Proces składania wniosków międzynarodowych jest dwuetapowy (nabór wniosków wstępnych tzw. pre-proposals, nabór wniosków pełnych tzw. full proposals) i zostanie przeprowadzony w następujących ramach czasowych:

 • 18 lutego 2019 (11:00 CET) termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals
 • 17 czerwca 2019 (11:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals
 • 24 czerwca 2019 (23:59 CET) – termin złożenia wniosków krajowych UNISONO przez zespoły polskie
 • październik 2019 – wyniki konkursu
 • przełom 2019/2020 – rozpoczęcie realizacji projektów

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski 

 1. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.
 2. Na etapie full proposal nie później  niż  24 czerwca 2019 r.  polscy wnioskodawcy składają w systemie OSF wniosek krajowy  (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie planowany jest udział dwóch (lub więcej) jednostek z Polski, powinny one złożyć wniosek do NCN jako grupa podmiotów. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum będzie dysponował osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia, podany w sekcji 2.1.2 załącznika do Uchwały Rady NCN, stosuje się do całej grupy podmiotów łącznie (UNISONO).
 5. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 5 lipca 2018 r. (1 EUR= 4,3833 PLN).
 6. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy

Wyniki konkursu

W konkursie sieci JPI AMR poświęconym narzędziom diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym oraz metodom monitorowaniu takich zakażeń u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym złożono 70 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 12,1 mln euro otrzymało 12 projektów. Więcej o wynikach: Naukowcy z Polski wśród laureatów konkursu sieci JPI AMR


Kontakt:

Międzynarodowy Sekretariat konkursu

NCN

Wiadomości i aktualizacje

Aktualizacje dotyczące konkursu, w tym związane z udziałem instytucji finansujących, ogłaszane będą na stronie poświęconej konkursowi w oficjalnym serwisie internetowym i newsletterze JPIAMR, a także na stronach organizacji na Twitterze @JPIAMR i Facebooku Facebook.com/JPIAMR.

Innovation against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools. Fundamental and translational research, with the exception of clinical trials (zamknięty)

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Innovation against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools. Fundamental and translational research, with the exception of clinical trials.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe konsorcja badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Partnerzy konsorcjum przygotowują jeden wspólny wniosek (w języku angielskim, według zalecanego wzoru), składany przez lidera projektu w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictwem strony https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/jpiamr2018.

Kraje uczestniczące w konkursie

Belgia, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy

Harmonogram konkursu

Nabór wniosków odbywać się będzie w dwóch etapach według następującego harmonogramu:

 • 7 marca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals
 • kwiecień/maj 2018 – zaproszenie do składania wniosków pełnych
 • 14 czerwca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals
 • październik/listopad 2018 r. – wyniki konkursu
 • przełom 2018/2019 - rozpoczęcie realizacji projektów

Dokumentacja konkursowa

 1. Call text *ostatnia aktualizacja (v5): 15.01.2018 r.
 2. Pre-proposal Application Form
 3. Specific Requirements / Annex B *ostatnia aktualizacja (v5): 15.01.2018 r.

Partner Search Tool

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Broszura informacyjna
 2. Przewodnik – upowszechnianie wyników projektów JPI AMR
 3. Raport WHO Prioritization of Pathogens

Więcej informacji o konkursie na stronie JPI AMR.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.
 2. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie planowany jest udział dwóch (lub więcej) jednostek z Polski, powinny one złożyć wniosek do NCN jako konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum będzie dysponował osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia, podany w sekcji 2.1.2 załącznika do Uchwały Rady NCN, stosuje się do całego konsorcjum łącznie (UNISONO, s. 8-9).
 5. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 12 października 2017 r. (1 EUR= 4,2705 PLN).
 6. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy

Wyniki konkursu

W ramach 6. międzynarodowego konkursu JPI AMR: “Innovations against antibiotic-resistant bacteria: New targets, compounds and tools” do realizacji zakwalifikowano dziesięć projektów na łączną kwotę 12,8 mln EUR. Wśród nagrodzonych wniosków znalazł się jeden projekt z udziałem naukowców z Polski. Projekt pt. „Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response” będzie realizowany na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Ewy Laskowskiej.

Na konkurs, ogłoszony w styczniu 2018 r. przez 16 instytucji finansujących naukę, nadesłano 104 międzynarodowe projekty przygotowane wspólnie przez 468 zespołów badawczych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyników konkursu, prosimy o kontakt z Sekretariatem Konkursu:

Lista finansowanych projektów:

Akronim projektu Tytuł projektu Koordynator Afiliacja Kraje zaangażowane w projekt
ANTIBIO-LAB Anti-Biofilm therapies using Local Application of bacteriophages Fintan Moriarty AO Research Institute Davos Belgia, Szwajcaria, Niemcy
Anti-Persistence Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response Abel Garcia-Pino Université Libre de Bruxelles Belgia, Francja, Hiszpania, Polska
CRISPRattacK Advancing CRISPR antimicrobials to combat the bacterial pathogen Klebsiella pneumoniae Chase Beisel Helmholtz Center for Infection Research Izrael, Francja, Niemcy
DISRUPT Fighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms Morten Kjos Norwegian University of Life Sciences Norwegia, Niemcy, Szwajcaria
Explore Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics Ruth Brenk University of Bergen Kanada, Czechy, Łotwa, Niemcy, Norwegia
FLAV4AMR Flavodoxin inhibitors to kill resistant bacteria Javier Sancho University of Zaragoza Francja, Niemcy, Hiszpania
MTI4MDR-TB Development of novel Mycobacterial Tolerance Inhibitors (MTIs) against MDR/XDR tuberculosis Fredrik Almqvist Umeå University Francja, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, USA
RESET-ME Restoring E. coli Sensitivity for Antibiotics by blocking TolC-Mediated Efflux Björn Windshügel Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME Finlandia, Niemcy, Włochy, Łotwa,
RIBOTARGET Development of Novel Ribosome-targeting Antibiotics Daniel Wilson University of Hamburg Niemcy, Czechy, Francja, Szwecja, Szwajcaria, Włochy
SCAN Design, Synthesis and Lead Generation of Novel Siderophore Conjugates for the Detection and Treatment of Infections by Gram-Negative Pathogens Mark Brönstrup Helmholtz Centre for Infection Research Francja, Niemcy, Izrael

 

Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches (zamknięty)

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches. O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Belgia, Czechy, Hiszpania, Holandia, Kanada, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Włochy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja

Harmonogram konkursu:

21 marca 2017 r. – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals

maj 2017 – zaproszenie do składania wniosków pełnych

4 lipca 2017 r. – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals

październik 2017 r. – wyniki konkursu

Dokumentacja konkursowa:

 1. Call Text
 2. Proposal Application Form
 3. Specific Regulations

Jeden wspólny wniosek powinien zostać złożony przez koordynatora międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego.

Partner Search Tool

Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 6-13
 3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie (UNISONO, s. 9-10).
 4. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 12 stycznia 2017 r. (1 EUR= 4,3728 PLN).
 5. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Wyniki konkursu

To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance (AMR) at the genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling resistance (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI-EC-AMR zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. Wnioski składane do konkursu powinny mieścić się w poniższej tematyce:

Wyjaśnienie dynamiki procesu oporności antybiotykowej u bakterii, jego rozwoju i przekazywania na poziomie genetycznym, komórkowym, w organizmach zwierzęcych i ludzkim oraz w społeczeństwie i środowisku, w celu planowania i oceny postępowań zaradczych i interwencyjnych dotyczących kontroli zjawiska oporności antybiotykowej.

(To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance (AMR) at the genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling resistance.)

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech, a co najwyżej sześciu zespołów naukowych pochodzących z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie mogą się znaleźć maksymalnie dwa zespoły finansowane przez jedną organizację. Jeżeli w jednym projekcie znajdują się dwie polskie jednostki, powinny one utworzyć konsorcjum.

Termin składania wniosków (pre-proposals): 21 marca 2016 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Dania, Kanada, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Dokumentacja konkursowa:

Wnioski należy składać za pomocą system elektronicznego: Proposal Submission Tool and Pre–Proposal Template

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Termin składania wniosków pełnych upływa 4 lipca 2016 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Budżet polskiej części projektu powinien być skalkulowany zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych (uchwała Rady nr 84/2015, s. 5-12). W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 6-9.

Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski będą zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu.

Prosimy również o zapoznanie się wymogami formalnymi konkursu skierowanymi do wnioskodawców z Polski (s. 5).

Szczegółowe informacje o konkursie

Polski projekt finansowany w konkursie


Kontakt:

Kontakt telefoniczny możliwy po uprzednim umówieniu się poprzez wiadomość e-mail


JPI AMR otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 681055.