Pięć polsko-szwajcarskich projektów wśród laureatów OPUS 22

pt., 01/07/2022 - 14:24
Kod CSS i JS

Publikujemy nazwiska kolejnych laureatów konkursu OPUS 22 LAP realizowanego dzięki współpracy międzynarodowej w programie WEAVE, przeznaczonego dla naukowców na każdym etapie kariery.

Do finansowania zostało zakwalifikowanych 5 polsko-szwajcarskich projektów badawczych o wartości niemal 8 mln złotych. Wśród wyróżnionych są cztery projekty z grupy nauk ścisłych i technicznych, w których badaczki i badacze będą analizować właściwości różnego rodzaju materiałów (polimerów, kompozytów i metali) oraz sprawdzać żywotność i mechanizmy degradacji urządzeń perowskitowych. Ostatni projekt został wyłoniony w grupie nauk o życiu i podejmuje tematykę długoterminowego wpływu dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na funkcje żwacza.

Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zaś zadania badawcze zespołów szwajcarskich sfinansuje Swiss National Science Foundation (SNSF).

Projekty badawcze obejmujące współpracę polsko-szwajcarską oceniane były w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP), w której NCN pełniło rolę agencji wiodącej. Oznacza to, że wszystkie wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS, i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania.

Listy rankingowe OPUS 22 + LAP/WEAVE

Lista projektów OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów dwustronnych z udziałem zespołów ze Szwajcarii (pdf)

W rozstrzygniętej 23 maja br. dwudziestej drugiej edycji konkursu OPUS do NCN wpłynęło 1866 wniosków, z których wyróżnionych zostało 350 wniosków krajowych. W czerwcu poznaliśmy kolejnych ośmioro laureatów konkursu OPUS współpracujących z partnerami ze Słowenii, teraz do ich grona dołączyło 5 badaczek i badaczy współpracujących z partnerami ze Szwajcarii. Do finansowanych projektów dołączą wkrótce wnioski OPUS LAP, które znajdują się w procesie zatwierdzania przez agencje partnerskie z Austrii, Czech i Niemiec. Listy rankingowe OPUS 22 + LAP będą sukcesywnie uzupełniane.

Planowany harmonogram rozstrzygnięć w sprawie finansowania wniosków OPUS LAP:

 • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii i Czech – do końca lipca 2022 r.
 • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Niemiec – do końca października 2022 r.

 

Procedura agencji wiodącej – LAP

Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych.

Dzięki otwarciu w konkursie OPUS 22 ścieżki LAP naukowcy mogli ubiegać się o środki:

 • na projekty realizowane we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF oraz
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 22  w ramach współpracy dwustronnej z udziałem zespołów ze Szwajcarii zostały wysłane 1 lipca 2022 r. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.

Ministerstwo ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

pt., 01/07/2022 - 12:09
Kod CSS i JS

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Warunki zgłaszania kandydatów oraz szczegóły dotyczące sposobu składania zgłoszeń opisane są na stronie Ministerstwa. Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą oraz poprzez ePUAP do 29 lipca 2022 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z 24 naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do jej podstawowych zadań należy określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodne ze strategią rozwoju kraju, warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze i wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Rada wybiera również członków zespołów ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych i ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora NCN. Członkowie Rady NCN wybierani są na czteroletnie kadencje, a połowa składu Rady wymienia się co dwa lata.

Uzgodnienia podmiotu i kierownika projektu w sprawie zagospodarowania co najmniej 25% kwoty pozostałych kosztów pośrednich

pon., 27/06/2022 - 13:07
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki przypomina, że podmiot, w którym realizowany jest projekt badawczy, jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% kwoty środków finansowych wynikających z faktycznie naliczonych w projekcie pozostałych kosztów pośrednich. Wydatki poniesione w ramach tej kwoty muszą spełniać cechy kwalifikowalności wynikające z regulacji konkursowych oraz z umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Wyniki konkursu MINIATURA 6 dla wniosków złożonych w marcu

czw., 23/06/2022 - 10:21
Kod CSS i JS

56 badaczy i badaczek z całej Polski otrzymało finansowanie na pojedyncze działania naukowe w ramach szóstej edycji konkursu MINIATURA. Dzięki wsparciu NCN będą mogli przeprowadzić badania wstępne i pilotażowe, a także wyjechać na staż naukowy, kwerendę lub wyjazd konsultacyjny.

Wśród badań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m.in. badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, które analizują funkcje rodziny w sposób wieloaspektowy – dr Zofia Jakubów-Rosłan z Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie kwerendę w Bibliotece Państwowej w Berlinie, aby przestudiować rolę rodziny we współczesnej literaturze chińskiej. Dr hab. Kataszyna Kopecka-Piech z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie zastanowi się nad wspólnym, rodzinnym detoksem cyfrowym w projekcie Disconnect to reconnect. Rola aktywności fizycznej w rodzinnym detoksie cyfrowym. Znaczenie technologii i internetu w kontekście relacji międzyludzkich przenalizuje również dr Monika Franiak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w projekcie Technologiczno-medialny pomost umacniający korzenie polskie wśród dzieci w rodzinach polsko-chorwackich zrzeszonych wokół placówek edukacji polonijnej w Zagrzebiu i Splicie – perspektywa pre- i postpandemiczna.

Wśród projektów z obszaru nauk o życiu wyróżnić można te związane z różnymi rodzajami stresu – dr Justyna Dorf z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przeprowadzi badania wstępne dotyczące tematyki stresu oksydacyjnego (działanie pt. Czy stres oksydacyjny może być czynnikiem warunkującym ciężki przebieg COVID-19?), a dr Patryk Janus z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie zajmie się stresem proteotoksycznym w działaniu pt. Poszukiwanie transkryptów fuzyjnych powstałych podczas stresu proteotoksycznego.

Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Finansowanie w grupach nauk:

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – 331 894 zł
 • nauki ścisłe i techniczne – 866 396 zł
 • nauki o życiu – 834 723 zł

Łączna wartość działań, które znalazły się na drugiej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 6 to ponad 2,03 mln zł.

Listy rankingowe MINIATURA 6

Lista rankingowa nr 2 w konkursie MINIATURA 6 (.pdf)

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, zwracamy uwagę, aby nie odkładać decyzji o udziału w konkursie MINIATURA na ostatnią chwilę.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Wysyłka decyzji

23 czerwca 2022 r. zostały wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 6 w marcu 2022 roku.

Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.

Wyniki OPUS 22 + LAP/WEAVE dla projektów dwustronnych z udziałem zespołów badawczych ze Słowenii

śr., 22/06/2022 - 14:51
Kod CSS i JS

Znamy pierwsze wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów dwustronnych realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE.

Projekty badawcze obejmujące współpracę polsko-słoweńską były oceniane w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP). NCN pełniło rolę agencji wiodącej, co oznacza, że złożone wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS, i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania. Słoweńska ARRS (Slovenian Research Agency) zaakceptowała wyniki oceny Narodowego Centrum Nauki dla wniosków OPUS LAP zaplanowanych we współpracy dwustronnej.

Do finansowania zostało zakwalifikowanych 8 polsko-słoweńskich projektów badawczych o wartości niemal 13 mln zł: trzy projekty z zakresu nauk o życiu, cztery projekty z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz jeden projekt z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zaś zadania badawcze zespołów słoweńskich sfinansuje ARRS.

Listy rankingowe OPUS 22 + LAP/WEAVE

Lista projektów OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów dwustronnych z udziałem zespołów ze Słowenii (PDF)

W rozstrzygniętej 23 maja br. dwudziestej drugiej edycji konkursu OPUS do NCN wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld złotych. Finansowanie otrzymało 350 wniosków krajowych oraz 8 zakładających współpracę polsko-słoweńskich zespołów badawczych o łącznej wartości niemal 513 mln złotych. Do grona laureatów dołączą wkrótce wnioski OPUS LAP, które znajdują się w procesie zatwierdzania przez agencje partnerskie z Austrii, Czech, Niemiec i Szwajcarii. Listy rankingowe OPUS 22 + LAP będą sukcesywnie uzupełniane.

Planowany harmonogram rozstrzygnięć w sprawie finansowania wniosków OPUS LAP:

 • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii – do końca lipca 2022 r.
 • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Niemiec – do końca października 2022 r.

Procedura agencji wiodącej – LAP

Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych.

Dzięki otwarciu w konkursie OPUS 22 ścieżki LAP naukowcy mogli ubiegać się o środki:

 • na projekty realizowane we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF oraz
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 22 w ramach współpracy dwustronnej z udziałem zespołów ze Słowenii zostały wysłane 21 czerwca 2022 r. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.

POLONEZ BIS 2: podsumowanie naboru

śr., 22/06/2022 - 12:25
Kod CSS i JS

153 naukowców z 37 krajów złożyło w konkursie POLONEZ BIS 2 wnioski o finansowanie projektów badawczych w instytucjach przyjmujących w całej Polsce.

Otrzymaliśmy 42 (27%) wnioski z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, 78 (51%) z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz 33 (22%) z dziedziny nauk o życiu.

Wnioski przejdą teraz ocenę formalną, a następnie zostaną skierowane do oceny merytorycznej przez niezależnych międzynarodowych ekspertów i recenzentów. Ostateczne wyniki konkursu będą znane na początku grudnia 2022 r.

NCN może kontaktować się z wnioskodawcami w czasie oceny formalnej i po zakończeniu każdego etapu oceny, dlatego prosimy wnioskodawców o sprawdzanie swoich skrzynek pocztowych podanych we wnioskach do NCN.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zdążyli Państwo przygotować wniosku w tym naborze, zachęcamy do aplikowania w kolejnej edycji POLONEZ BIS 3, której otwarcie planowane jest na 15 września 2022 r.

Kontakt: polonez@ncn.gov.pl.

O programie POLONEZ BIS

Program POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, jest skierowany do naukowczyń i naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych. POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszechstronnym programem integrującym badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie.

W pierwszym konkursie POLONEZ BIS zrekrutowano 50 naukowców i naukowczyń z całego świata. 15 września ruszy trzeci, ostatni konkurs, który potrwa do 15 grudnia 2022 roku. Laureaci programu przyjadą do Polski na 24 miesiące, aby prowadzić tu badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach publicznych lub prywatnych. Program gwarantuje im zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatkowe fundusze na realizację własnych projektów badawczych.

O finansowanie w programie mogą starać się badacze i badaczki niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny naukowej. Wnioski mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy wnioskują wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami. W ramach programu POLONEZ BIS do Polski przyjedzie 120 osób.

Konkurs OPUS 24: zapowiedź naboru wniosków na projekty badawcze realizowane we współpracy LAP (Weave)

pon., 20/06/2022 - 14:47
Kod CSS i JS

Już 15 września 2022 r. ogłosimy konkurs OPUS 24 na projekty badawcze, w tym również realizowane we współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w ramach programu Weave. Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tej edycji konkursu.

Jakie możliwości daje konkurs OPUS 24?

Konkurs OPUS 24 jest skierowany do wszystkich naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych:

 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej
  w programie Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave;
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Czym jest program Weave?

Program Weave, uruchomiony na początku 2021 r., opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, z udziałem badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej (LAP), co oznacza, że projekty angażujące grupy badawcze z dwóch lub trzech krajów europejskich, są oceniane tylko w jednej instytucji ‒ agencji wiodącej ‒ właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych projektów. Dzięki uproszczeniu procedur, program Weave umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarze i formie najbardziej odpowiedniej dla realizacji danego projektu badawczego.

W 2022 r. Narodowe Centrum Nauki w programie Weave współpracuje z instytucjami partnerskimi z:

 • Austrii (FWF – Austrian Science Fund),
 • Czech (GAČR – Czech Science Foundation),
 • Słowenii (ARRS – Slovenian Research Agency),
 • Szwajcarii (SNSF – Swiss National Science Foundation),
 • Niemiec (DFG – German Research Foundation),
 • Luksemburga (FNR – Luxembourg National Research Fund),
 • Belgii – Flandrii (FWO – Research Foundation – Flanders).

Wnioski do NCN można składać:

 • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO w przypadku wniosków krajowych, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z ww. zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej;
 • w konkursie OPUS ogłaszanym cyklicznie we wrześniu – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP, ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Program Weave zastąpił w NCN bilateralne programy współpracy międzynarodowej z Niemcami (BEETHOVEN), Austrią (MOZART), Szwajcarią (ALPHORN) oraz program współpracy wielostronnej – CEUS.

Więcej informacji na podstronie programu Weave.

Współpraca LAP w konkursie OPUS 24 w programie Weave

Narodowe Centrum Nauki jako agencja wiodąca przeprowadzi w ramach konkursu OPUS 24 ocenę merytoryczną wniosków OPUS LAP obejmujących realizację projektów badawczych z udziałem zespołów badawczych z Polski oraz z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii w ramach programu Weave. NCN przyznaje środki finansowe dla polskich zespołów, a pozostałe instytucje partnerskie przyznają środki zespołom zagranicznym.

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie będą traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Do konkursu OPUS 24 będą przyjmowane wnioski OPUS LAP:

 • przygotowane przez polskie zespoły badawcze we współpracy z zespołami zagranicznymi w ramach programu Weave, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu, które zostanie opublikowane na stronie NCN 15 września 2022 r.;
 • w dowolnej z dyscyplin naukowych w ramach paneli NCN;
 • na realizację badań podstawowych, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł,
 • w których zaplanowano realizację badań opartą na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych, występujących równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave. Oznacza to, że wkład każdego z zaangażowanych w realizację projektu zespołów jest znaczący i niezbędny, a zaplanowane dla każdego zespołu zadania badawcze uzupełniają się i tworzą spójny, wspólny projekt badawczy. Wniosek OPUS LAP, który w ocenie zespołu ekspertów nie spełnia tego kryterium, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Wniosek OPUS LAP składany jest do NCN przez polski zespół badawczy, za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) do dnia 15 grudnia 2022 r. do g. 16:00.

Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej dla siebie instytucji wniosek o finansowanie w ramach programu Weave, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami.

Jeśli instytucja partnerska w programie Weave wymaga złożenia w swoim systemie kopii wniosku OPUS LAP, to po wysłaniu wniosku OPUS LAP w systemie OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną tego wniosku w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi badawczemu.

UWAGA: wnioski anglojęzyczne OPUS LAP składane do NCN i do instytucji partnerskiej muszą być identyczne.  

Kontakt w NCN:

Koordynator Dyscyplin

Kontakt ds. ogólnych

Drugi konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności już wkrótce

pt., 17/06/2022 - 09:12
Kod CSS i JS

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności wkrótce uruchomi kolejny międzynarodowy konkurs na projekty badawcze Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.

W konkursie możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych obejmujących następujące tematy:

 • Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
 • Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
 • Making use of available biodiversity monitoring data

Oficjalne otwarcie konkursu planowane jest na początek września 2022 r. Zastosowana zostanie dwuetapowa procedura oceny. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych to początek listopada 2022 r. Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie znajdują się na stronie internetowej programu, gdzie jest dostępne także narzędzie dające możliwość poszukiwania partnerów projektowych, tzw. Partner Search Tool.

Webinarium informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców odbędzie się 20 września 2022 r. w godz. 15.00-16.30 CEST.

 Link do rejestracji

Miliony na projekty mistrzowskie i zespoły badawcze w konkursach NCN

śr., 15/06/2022 - 14:10
Kod CSS i JS

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Można w nich składać wnioski o finansowanie nowatorskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz takich, które mają na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Badaczki i badacze mogą uzyskać łącznie 140 mln na swoje projekty. Budżet konkursu SONATA BIS 12 wynosi 120 milionów, a  MAESTRO 14 – 20 mln.

Konkurs MAESTRO kierowany jest do doświadczonych naukowców, planujących prowadzić pionierskie badania, w tym również interdyscyplinarne, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat. Ponadto musi wykazać się publikacją co najmniej 5 tekstów w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

W konkursie MAESTRO 14 wprowadzono nowy wymóg w stosunku do wnioskodawców, którzy otrzymali już wcześniej grant MAESTRO. Osoby te mogą złożyć kolejny wniosek tylko jeśli są laureatami konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC) lub w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Konkurs MAESTRO skierowany jest do dojrzałych badaczek i badaczy, wyróżniających się dużym dorobkiem naukowym i osiągnięciami. Wyróżniamy wybitne projekty naukowe, które zakładają przeprowadzenie nowatorskich badań, a w rezultacie otrzymanie innowacyjnych wyników – mówi prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 14

W konkursie SONATA BIS 12 można składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenie nowego zespołu, prowadzącego badania o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres kwalifikacji można przedłużyć, jeśli kierownik miał przerwy w karierze naukowej. Ponadto musi posiadać w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe w przypadku działalności badawczej w zakresie sztuki.

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 12

Grant SONATA BIS to doskonała szansa dla młodych naukowców chcących stworzyć swój pierwszy zespół badawczy. Dzięki finansowaniu z NCN zyskują oni stabilność finansową pozwalającą im na zatrudnienie utalentowanych współpracowników i pracę nad nawet najbardziej skomplikowanymi tematami badawczymi – dodaje prof. Jacek Kuźnicki.

W obu konkursach uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na wynagrodzenia i stypendia dla członków zespołu badawczego (w tym doktorantów i studentów), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. SONATA BIS 12 i MAESTRO 14 nie posiadają górnej granicy finansowania projektu, a badania mogą zostać zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.

Wnioski w konkursach MAESTRO i SONATA BIS są ocenianie w dwóch etapach. Pierwszy etap to ocenia uzgodniona przez zespół ekspertów z uwzględnieniem ocen indywidualnych, w drugim etapie wnioski oceniane są przez recenzentów zewnętrznych, a kierownik projektu odbywa rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie oceny pod uwagę brane są takie kryteria jak: poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, a także osiągnięcia kierownika projektu.

Ogłaszane w czerwcu konkursy MAESTRO i SONATA BIS stanowią czołowe pozycje w ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki. Łącznie w ciągu 11 lat działalności NCN przyznało 272 granty MAESTRO o łącznej wartości prawie 738 mln zł i 822 granty SONATA BIS na kwotę ponad 1,4 mld zł.

Nabór wniosków w systemie elektronicznym OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w ogłoszeniach MAESTRO 14 i SONATA BIS 12.

Badania nad paliwami stałymi z biomasy – kolejny komponent badawczy w programie „Polskie Powroty 2021”

pt., 03/06/2022 - 09:32
Kod CSS i JS

Znamy już piąty komponent badawczy wyłoniony do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”. Badania dr inż. Agnieszki Drobniak nad jakością paliw stałych produkowanych z biomasy oraz ich wpływem na środowisko i zdrowie użytkowników będą prowadzone na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 200 000 zł.

Lista rankingowa

Program „Polskie Powroty 2021” został ogłoszony przez NAWA 14 maja 2021 r. Daje on wyróżniającym się polskim naukowcom, którzy pracują za granicą, możliwość powrotu do kraju i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych.

We wnioskach składanych do NAWA badacze mogli zaplanować komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Zespół oceniający NAWA wyłonił w tej edycji konkursu łącznie 11 projektów, spośród których 9 spełnia ten warunek.

Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali w ramach swoich projektów komponent badawczy, są zobligowani do złożenia wniosków o finansowanie tych badań w ramach naboru NCN. Wnioski podlegają w NCN wyłącznie ocenie formalnej.

Nabór wniosków na komponenty badawcze w NCN jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie „Polskie Powroty 2021” do złożenia ostatniego wniosku zawierającego komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania.

Rada NCN przeznaczyła na realizację komponentów badawczych w ramach programu „Polskie Powroty 2021” 3 mln zł.