Anna Fiust

dr inż. Anna Fiust

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
  • Adres e-mail: Anna Fiust
  • Numer telefonu: (12) 341 9152

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów - Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym (UR) w Krakowie. Pracę magisterską zatytułowaną „Konwersja markerów DArT na markery oparte na PCR przydatne w weryfikacji roślin jęczmienia jarego o zwiększonej odporności na suszę” realizowała w Katedrze Fizjologii Roślin we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, w specjalności biotechnologia roślin uzyskała w roku 2017 na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR w Krakowie obroniwszy pracę zatytułowaną „Markery genetyczne mrozoodporności i tolerancji suszy u jęczmienia”. W trakcie swojej pracy naukowej brała udział w realizacji kilku projektów naukowych z zakresu biotechnologii, genetyki i fizjologii roślin, w tym była kierownikiem projektu PRELUDIUM przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest współautorką kilku publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, jak również wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pracowała w Instytucie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta. Od lutego 2019 roku zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu.