Anna Wiktor

dr Anna Wiktor

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
  • Adres e-mail: Anna Wiktor

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB UJ), kierunku biotechnologia w Krakowie. Pracę magisterską zatytułowaną „Wpływ efektu fotodynamicznego na fagocytozę a badania pilotażowe ekspresji mRNA oksygenazy hemowej-1 w komórkach upigmentowanego nabłonka siatkówki” obroniła w 2006 r. rozpoczynając w tym samym roku studia doktoranckie na WBBiB UJ. Podczas studiów doktoranckich przebywała na kilku stażach zagranicznych w Zakładzie Biochemii Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA oraz w Eye Institute, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA. Po obronie pracy doktorskiej w 2013 r. pt. „Modulatory effects of melanosomes on expression of heme oxygenase-1 in retinal pigment epithelium cells under oxidative stress in vitro” została zatrudniona w Zakładzie Biofizyki WBBiB na stanowisku adiunkta naukowego. W latach 2012-2014 realizowała grant PRELUDIUM przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. W latach 2013-2016 realizowała kilka grantów badawczych NCN, w których była wykonawcą oraz dwa granty z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności statutowej, gdzie występowała jako kierownik projektu. Była członkiem American Society for Photobiology oraz Association for Research in Vision and Ophthalmology. Jest autorką kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach o wysokim współczynniku cyrkulacji oraz ma na swym koncie liczne wystąpienia na konferencjach międzynarodowych m.in. w USA, Hiszpanii i Chorwacji. Ponadto w 2016 r. otrzymała prestiżową nagrodę American Society for Photobiology w Tampa, Floryda, USA. Od marca 2017 r. zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie Nauk o Życiu.