Kod CSS i JS

Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dz.U. 2019, poz. 1384  
20.07.2018 Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668  
20.07.2018 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1669  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm.  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony) Dz.U. 2018 poz. 87  
6.09.2001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm.  
9.10.2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm.  

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
21.01.2020 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. z 2020 r. poz. 112  
09.09.2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2015 r. poz. 1381  
21.01.2014 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
8.08.2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 179, poz. 1069  
20.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
7.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN Dz. U. Nr 238, poz. 1585  
30.11.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCN Dz. U. 2011 Nr 10, poz. 51  
27.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1223  
23.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1220  
9.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 171, poz. 1154  

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł Pobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN  
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN  

Zarządzenia Dyrektora NCN

Data Tytuł Pobierz
8.11.2021 69/2021 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania  
15.09.2021 55/2021 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych  
30.08.2021 51/2021 – w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS  
23.08.2021 48/2021 – w sprawie wprowadzenia trybu dodatkowej oceny merytorycznej Weave-UNISONO  
07.07.2021 43/2021 – w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla ekspertów krajowych  
28.04.2021 28/2021 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 5  
08.04.2021 24/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 5  
30.03.2021 22/2021 – w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.  
17.03.2021 20/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3  
24.02.2021 15/2021 – w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
28.01.2021 5/2021 – w sprawie imiennego powołania członków Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych  
28.01.2021 4/2021 – w sprawie powołania Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych  
30.12.2020 104/2020 – w sprawie wprowadzenia zasad etycznych Ekspertów NCN  
28.12.2020 102/2020 – w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez NCN  
17.12.2020 100/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu dodatkowej oceny merytorycznej rekomendowanych wniosków w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, "LAP")  
15.12.2020 95/2020 – w sprawie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze  
07.12.2020 94/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie "Profesura Gościnna NAWA" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
07.12.2020 93/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie "Polskie Powroty 2020 Edycja Covid-19" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
16.11.2020 84/2020 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania  
15.09.2020 73/2020 – w sprawie wynagrodzeń ekspertów w konkursie POLS  
15.09.2020 72/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków z LAP  
13.08.2020 66/2020 – w sprawie ustalenia wynagrodzeń Ekspertów za prace wykonywane na rzecz Centrum  
12.08.2020 63/2020 – w sprawie ustalenia szczegółowego trybu oceny wniosków POLS  
01.07.2020 56/2020 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN  
09.06.2020 46/2020 – w sprawie trybu oceny wniosków w konkursie DAINA 2  
05.06.2020 44/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursach krajowych  
31.05.2020 40/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr 38/2020 dotyczącego ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU  
27.05.2020 38/2020 – w sprawie ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI  
26.05.2020 37/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 4  
21.05.2020 36/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2020 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
13.03.2020 15/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2019 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
28.02.2020 13/2020 – w sprawie wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021  
16.12.2019 84/2019 – Uchylenie Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019  
16.12.2019 83/2019 – Wprowadzenie procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie Podmiotu  
13.12.2019 81/2019 – Zasady etyczne Ekspertów NCN  
4.11.2019 71/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie GRIEG  
16.09.2019 64/2019 – Regulamin realizacji projektów badawczy, staży i stypendiów  
16.09.2019 62/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków  
9.09.2019 61/2019 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)  
30.08.2019 59/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie IdeaLab  
26.07.2019 50/2019 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
14.06.2019 45/2019 – Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019  
3.06.2019 43/2019 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 3  
3.06.2019 42/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków  
14.05.2019 37/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3  
7.03.2019 19/2019 – Zmiana szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
9.01.2019 5/2019 – Imienne powołanie członków Komisji ds. Rzetelności badań naukowych NCN  
4.01.2019 2/2019 – Powołanie Komisji ds. Rzetelności badań naukowych  
4.01.2019 4/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze  
12.10.2018 55/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
20.09.2018 50/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze  
6.02.2018 9/2018 – Zmiana w procedurze postępowania w sprawie naruszenia zasad rzetelności naukowej  
16.01.2018 2/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów  
16.01.2018 1/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
13.12.2017 76/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze  
5.09.2017 55/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
21.06.2017 35/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów  
22.03.2017 13/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016  
14.12.2016 53/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów  
19.09.2016 44/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
26.08.2016 40/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ  
07.07.2016 26/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych  
15.06.2016 22/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania  
09.06.2016 21/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
09.06.2016 20/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów  
19.02.2016 4/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ  
8.01.2016 1/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2015 64/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
18.09.2015 49/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2015 42/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
25.05.2015 24/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen  
23.02.2015 12/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2014 51/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
12.12.2014 50/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.12.2013 41/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR  
16.12.2013 40/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.09.2013 32/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.03.2013 16/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2012 36/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
29.06.2012 28/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
16.05.2012 23/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
12.03.2012 9/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
30.12.2011 49/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
13.10.2011 28/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.07.2011 13/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011  
1.06.2011 11/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
4 listopad 2021 Posiedzenie Rady NCN 4 listopada 2021 r.    
7 październik 2021 Posiedzenie Rady NCN 7 października 2021 r.    
9 września 2021 Posiedzenie Rady NCN 9 września 2021 r.    
8 lipca 2021 Posiedzenie Rady NCN 8 lipca 2021 r.    
10 czerwca 2021 Posiedzenie Rady NCN 10 czerwca 2021 r.    
13 maja 2021 Posiedzenie Rady NCN 13 maja 2021 r.    
8 kwietnia 2021 Posiedzenie Rady NCN 8 kwietnia 2021 r.    
18 marzec 2021 Posiedzenie Rady NCN 18 marzec 2021 r.    
11 luty 2021 Posiedzenie Rady NCN 11 luty 2021 r.    
14 stycznia 2021 Posiedzenie Rady NCN 14 stycznia 2021 r.    
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
21 grudnia 2020 Posiedzenie Rady NCN 21 grudnia 2020 r.    
5 listopada 2020 Posiedzenie Rady NCN 5 listopad 2020 r.    
15 październik 2020 Posiedzenie Rady NCN 15 październik 2020 r.    
10 września 2020 Posiedzenie Rady NCN 10 września 2020 r.    
9 lipca 2020 Posiedzenie Rady NCN 9 lipca 2020 r.    
4 czerwca 2020 Posiedzenie Rady NCN 4 czerwca 2020 r.    
14 maja 2020 Posiedzenie Rady NCN 14 maja 2020 r.    
8 kwietnia 2020 Posiedzenie Rady NCN 8 kwiecień 2020 r.    
20 luty 2020 Posiedzenie Rady NCN 20 luty 2020 r.    
15-17 styczeń 2020 Posiedzenie Rady NCN 15-17 styczeń 2020 r.    
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
17 grudnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 17 grudnia 2018 r.    
7-8 listopada 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 listopada 2018 r.    
10-11 października 2018 Posiedzenie Rady NCN 10-11 października 2018 r.    
5-6 wrzesnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 5-6 września 2018 r.    
4-5 lipca 2018 Posiedzenie Rady NCN 4-5 lipca 2018 r.    
7 czerwca 2018 Posiedzenie Rady NCN 7 czerwca 2018 r.    
10 maja 2018 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2018 r.    
12 kwietnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 12 kwietnia 2018 r.    
8 marca 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 marca 2018 r.    
8 lutego 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 lutego 2018 r.    
16-18 stycznia 2018 Posiedzenie Rady NCN 16-18 stycznia 2018 r.    
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
13-14 grudnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r.    
8-9 listopada 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r.    
11-12 października 2017 Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r.    
13-14 września 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r.  
5-6 lipca 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r.  
7-8 czerwca 2017 Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r.  
10-11 maja 2017 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r.  
5-6 kwietnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r.  
8-9 marca 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r.  
8-9 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
2 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11-12 stycznia 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
15 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r..  
14 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r.  
7 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9-10 listopada 2016 Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r.  
12-13 października 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r.  
7-8 września 2016 Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r.  
6-7 lipca 2016 Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016 Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r.  
11-12 maja 2016 Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r.  
13-14 kwietnia 2016 Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016 Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r.  
10-11 lutego 2016 Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r.  
12-14 stycznia 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
8 grudnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 listopada 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 października 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 września 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
30 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 maja 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 kwietnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
4 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 lutego 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
15 grudnia 2010 Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r.  

Uchwały Rady NCN

Numer Data Tytuł Pobierz
119/21 9.12.2021 Opinia dotycząca projektu planu finansowego w układzie zadaniowym NCN na rok 2022 oraz dwa kolejne lata
118/21 9.12.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach programu QuantERA
117/21 9.12.2021 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
116/21 9.12.2021 Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania środków finansowych przyznanych na badania w ramach grantów NCN
115/21 9.12.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6
114/21 9.12.2021 Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
113/21 9.12.2021 Zatwierdzenie Planu działalności NCN na rok 2022
112/21 9.12.2021 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2021
111/21 24.11.2021 W sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe
110/21 22.11.2021 W sprawie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
109/21 4.11.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 5
108/21 4.11.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci BiodivERsA i Water JPI
107/21 4.11.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPND Call 2022
106/21 4.11.2021 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu SONATINA
105/21 4.11.2021 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
104/21 4.11.2021 Opinia dotycząca projektu planu finansowego NCN na rok 2022
103/21 28.10.2021 Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach NCN MAESTRO 13, SONATA BIS 11
102/21 25.10.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
101/21 22.10.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
100/21 7.10.2021 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach NCN MAESTRO 13, SONATA BIS 11
99/21 7.10.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
98/21 7.10.2021 Wyznaczenie ekspertów do oceny wniosków złożonych w piątej edycji programu Polskie Powroty organizowanego przez NAWA
97/21 7.10.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPIAMR-ACTION
96/21 7.10.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu Partnerstwa BiodivERsA+
95/21 7.10.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 21, PRELUDIUM 20
94/21 7.10.2021 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11
93/21 7.10.2021 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13
92/21 7.10.2021 Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
91/21 7.10.2021 W sprawie konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
90/21 7.10.2021 Opinia dotyczącej zmiany planu finansowego NCN na rok 2021
89/21 5.10.2021 Zmiana składu Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
88/21 30.9.2021 Przeprowadzenie międzynarodowego konkursu Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea ogłoszonego w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
87/21 20.9.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
86/21 9.9.2021 Zwiększenie finansowania w konkursie GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze finansowanym z NMF na lata 2014-2021
85/21 9.9.2021 Wysokość wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
84/21 9.9.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA 17
83/21 9.9.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 22
82/21 9.9.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu WEAVE-UNISONO
81/21 9.9.2021 Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
80/21 9.9.2021 Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
79/21 9.9.2021 Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
78/21 9.9.2021 W sprawie przeprowadzania konkursu OPUS 22 w zakresie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy Lead Agency Procedure
77/21 9.9.2021 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS
76/21 9.9.2021 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
75/21 9.9.2021 W sprawie wyboru Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
74/21 30.7.2021 Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 21, PRELUDIUM 20
73/21 28.7.2021 W sprawie kosztów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektów dofinansowanych w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości AI organizowanym wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki
72/21 28.7.2021 W sprawie warunków przeprowadzania i regulaminu przyznawania środków na realizację zadań w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości AI
71/21 19.7.2021 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 21, PRELUDIUM 20
70/21 19.7.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
69/21 15.7.2021 W sprawie konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
68/21 8.7.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów
67/21 8.7.2021 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu OPUS
66/21 8.7.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
65/21 8.7.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu Partnerstwa BiodivERsA+
64/21 8.7.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 3
63/21 8.7.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci JPI Urban Europe
62/21 8.7.2021 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 5
61/21 8.7.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 3
60/21 8.7.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 21, PRELUDIUM 20
59/21 8.7.2021 Wybór Członków Zespołu Ekspertów
58/21 8.7.2021 Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
57/21 8.7.2021 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN
56/21 10.6.2021 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu POLONEZ
55/21 10.6.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
54/21 10.6.2021 Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych finansowanych przez NCN w konkursie POLONEZ BIS 1
53/21 10.6.2021 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS
52/21 10.6.2021 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu SONATA
51/21 10.6.2021 W sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11
50/21 10.6.2021 W sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13
47/21 10.6.2021 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora NCN
45/21 10.6.2021 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora NCN
44/21 28.5.2021 W sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
43/21 13.5.2021 Zmiana w składzie Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4
42/21 13.5.2021 Zmiana podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5
41/21 13.5.2021 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia.
40/21 13.5.2021 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
39/21 13.5.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 5
38/21 13.5.2021 W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS
37/21 13.5.2021 W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO
36/21 13.5.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w konkursie JPIAMR-ACTION Call 2022
35/21 13.5.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w konkursie Solar-Driven Chemistry Call 2021/2022
34/21 13.5.2021 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SHENG 2
33/21 13.5.2021 Koszty w komponentach badawczych finansowanych przez NCN w ramach projektów finansowanych w programach organizowanych przez NAWA
32/21 13.5.2021 Zasady współpracy NAWA i NCN w zakresie przeprowadzenia piątej edycji konkursu Polskie Powroty
31/21 23.4.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
30/21 21.4.2021 Wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 5
29/21 19.4.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4
28/21 19.4.2021 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SHENG 2
27/21 19.4.2021 Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
26/21 8.4.2021 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5
25/21 8.4.2021 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 5
24/21 08.04.2021 W sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe
23/21 8.4.2021 W sprawie zmian w zasadach tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
22/21 18.3.2021 Zaopiniowanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy NCBiR a NCN
21/21 18.3.2021 Wyznaczenie ekspertów do oceny wniosków złożonych do programu NAWA „Preludium Bis 1” organizowanego przez NAWA we współpracy z NCN
20/21 18.3.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
19/21 18.3.2021 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu POLONEZ
18/21 22.3.2021 Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2020
17/21 18.3.2021 Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2020
16/21 12.3.2021 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 20
15/21 12.3.2021 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 21
14/21 5.3.2021 W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM
13/21 5.3.2021 W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu OPUS
12/21 5.3.2021 W sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
11/21 22.2.2021 w sprawie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
10/21 12.2.2021 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
9/21 11.2.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
8/21 11.2.2021 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
7/21 11.2.2021 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities Call 2021
6/21 1.2.2021 Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 20, PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16
5/21 21.1.2021 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 20, PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16
4/21 18.01.2021 w sprawie wyboru Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
  •  
3/21 15.1.2021 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
2/21 14.1.2021 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2
1/21 8.1.2021 Opinia projektu Polityki Naukowej Państwa