Kod CSS i JS

Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dz.U. 2019, poz. 1384  
20.07.2018 Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668  
20.07.2018 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1669  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm.  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony) Dz.U. 2018 poz. 87  
6.09.2001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm.  
9.10.2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm.  

Rozporządzenia Ministra właściwego ds. nauki

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
25.05.2021 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2021 poz. 995  
20.05.2020 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2020 poz. 943  
21.01.2020 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. z 2020 r. poz. 112  
09.09.2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2015 r. poz. 1381  
21.01.2014 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
8.08.2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 179, poz. 1069  
20.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
7.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN Dz. U. Nr 238, poz. 1585  
30.11.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCN Dz. U. 2011 Nr 10, poz. 51  
27.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1223  
23.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1220  
9.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 171, poz. 1154  

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł Pobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN  
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN  

Zarządzenia Dyrektora NCN

Data Tytuł Pobierz
14.12.2022 75/2022 –w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 7  
14.12.2022 74/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie "PROFESURA GOŚCINNA" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
9.12.2022 73/2022 – w sprawie wprowadzenia trybu oceny dodatkowej konkursu Weave-UNISONO  
13.10.2022 64/2022 – w sprawie zmiany w trybie oceny wniosków do POLONEZ BIS  
22.08.2022 51/2022 – w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
2.06.2022 32/2022 – zmiana zarządzenia nr 56/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki  
19.05.2022 30/2022 – szczegółowy tryb oceny raportów rocznych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu "Badania podstawowe"  
23.03.2022 21/2022 – szczegółowego trybu oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu "Badania podstawowe"  
15.03.2022 19/2022 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych  
14.03.2022 18/2022 – w sprawie zmiany szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS  
8.03.2022 16/2022 – w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (preproposal) w międzynarodowych konkursach na projekty badawcze organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3  
23.02.2022 13/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie „POLSKIE POWROTY 2021" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
27.01.2022 5/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 6  
24.01.2022 4/2022 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursie MINIATURA  
27.01.2022 3/2022 – w sprawie wprowadzenia trybu oceny dodatkowej konkursu Weave-UNISONO  
8.11.2021 69/2021 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania  
15.09.2021 55/2021 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych  
30.08.2021 51/2021 – w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS  
23.08.2021 48/2021 – w sprawie wprowadzenia trybu dodatkowej oceny merytorycznej Weave-UNISONO  
07.07.2021 43/2021 – w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla ekspertów krajowych  
28.04.2021 28/2021 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 5  
08.04.2021 24/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 5  
30.03.2021 22/2021 – w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.  
17.03.2021 20/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3  
24.02.2021 15/2021 – w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
28.01.2021 5/2021 – w sprawie imiennego powołania członków Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych  
28.01.2021 4/2021 – w sprawie powołania Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych  
30.12.2020 104/2020 – w sprawie wprowadzenia zasad etycznych Ekspertów NCN  
28.12.2020 102/2020 – w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez NCN  
17.12.2020 100/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu dodatkowej oceny merytorycznej rekomendowanych wniosków w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, "LAP")  
15.12.2020 95/2020 – w sprawie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze  
07.12.2020 94/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie "Profesura Gościnna NAWA" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
07.12.2020 93/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie "Polskie Powroty 2020 Edycja Covid-19" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
16.11.2020 84/2020 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania  
15.09.2020 73/2020 – w sprawie wynagrodzeń ekspertów w konkursie POLS  
15.09.2020 72/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków z LAP  
13.08.2020 66/2020 – w sprawie ustalenia wynagrodzeń Ekspertów za prace wykonywane na rzecz Centrum  
12.08.2020 63/2020 – w sprawie ustalenia szczegółowego trybu oceny wniosków POLS  
01.07.2020 56/2020 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN  
09.06.2020 46/2020 – w sprawie trybu oceny wniosków w konkursie DAINA 2  
05.06.2020 44/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursach krajowych  
31.05.2020 40/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr 38/2020 dotyczącego ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU  
27.05.2020 38/2020 – w sprawie ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI  
26.05.2020 37/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 4  
21.05.2020 36/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2020 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
13.03.2020 15/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2019 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
28.02.2020 13/2020 – w sprawie wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021  
16.12.2019 84/2019 – Uchylenie Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019  
16.12.2019 83/2019 – Wprowadzenie procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie Podmiotu  
13.12.2019 81/2019 – Zasady etyczne Ekspertów NCN  
4.11.2019 71/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie GRIEG  
16.09.2019 64/2019 – Regulamin realizacji projektów badawczy, staży i stypendiów  
16.09.2019 62/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków  
9.09.2019 61/2019 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)  
30.08.2019 59/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie IdeaLab  
26.07.2019 50/2019 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
14.06.2019 45/2019 – Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019  
3.06.2019 43/2019 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 3  
3.06.2019 42/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków  
14.05.2019 37/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3  
7.03.2019 19/2019 – Zmiana szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
9.01.2019 5/2019 – Imienne powołanie członków Komisji ds. Rzetelności badań naukowych NCN  
4.01.2019 2/2019 – Powołanie Komisji ds. Rzetelności badań naukowych  
4.01.2019 4/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze  
12.10.2018 55/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
20.09.2018 50/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze  
6.02.2018 9/2018 – Zmiana w procedurze postępowania w sprawie naruszenia zasad rzetelności naukowej  
16.01.2018 2/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów  
16.01.2018 1/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
13.12.2017 76/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze  
5.09.2017 55/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
21.06.2017 35/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów  
22.03.2017 13/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016  
14.12.2016 53/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów  
19.09.2016 44/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
26.08.2016 40/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ  
07.07.2016 26/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych  
15.06.2016 22/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania  
09.06.2016 21/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
09.06.2016 20/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów  
19.02.2016 4/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ  
8.01.2016 1/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2015 64/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
18.09.2015 49/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2015 42/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
25.05.2015 24/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen  
23.02.2015 12/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2014 51/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
12.12.2014 50/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.12.2013 41/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR  
16.12.2013 40/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.09.2013 32/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.03.2013 16/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2012 36/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
29.06.2012 28/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
16.05.2012 23/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
12.03.2012 9/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
30.12.2011 49/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
13.10.2011 28/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.07.2011 13/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011  
1.06.2011 11/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  

Protokoły posiedzeń Rady NCN

Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
8 grudnia 2022 Posiedzenie Rady NCN 8 grudnia 2022 r.    
10 listopad 2022 Posiedzenie Rady NCN 10 listopad 2022 r.    
13 październik 2022 Posiedzenie Rady NCN 13 październik 2022 r.    
8 wrzesień 2022 Posiedzenie Rady NCN 8 wrzesień2022 r.    
7 lipiec 2022 Posiedzenie Rady NCN 7 lipiec 2022 r.    
9 czerwiec 2022 Posiedzenie Rady NCN 9 czerwiec 2022 r.    
12 maj 2022 Posiedzenie Rady NCN 12 maj 2022 r.    
7 kwiecień 2022 Posiedzenie Rady NCN 7 kwiecień 2022 r.    
16 marzec 2022 Posiedzenie Rady NCN 16 marzec 2022 r.    
10 luty 2022 Posiedzenie Rady NCN 10 luty 2022 r.    
13 stycznia 2022 Posiedzenie Rady NCN 13 stycznia 2022 r.    
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
9 grudnia 2021 Posiedzenie Rady NCN 9 grudnia 2021 r.    
4 listopad 2021 Posiedzenie Rady NCN 4 listopada 2021 r.    
7 październik 2021 Posiedzenie Rady NCN 7 października 2021 r.    
9 września 2021 Posiedzenie Rady NCN 9 września 2021 r.    
8 lipca 2021 Posiedzenie Rady NCN 8 lipca 2021 r.    
10 czerwca 2021 Posiedzenie Rady NCN 10 czerwca 2021 r.    
13 maja 2021 Posiedzenie Rady NCN 13 maja 2021 r.    
8 kwietnia 2021 Posiedzenie Rady NCN 8 kwietnia 2021 r.    
18 marzec 2021 Posiedzenie Rady NCN 18 marzec 2021 r.    
11 luty 2021 Posiedzenie Rady NCN 11 luty 2021 r.    
14 stycznia 2021 Posiedzenie Rady NCN 14 stycznia 2021 r.    
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
21 grudnia 2020 Posiedzenie Rady NCN 21 grudnia 2020 r.    
5 listopada 2020 Posiedzenie Rady NCN 5 listopad 2020 r.    
15 październik 2020 Posiedzenie Rady NCN 15 październik 2020 r.    
10 września 2020 Posiedzenie Rady NCN 10 września 2020 r.    
9 lipca 2020 Posiedzenie Rady NCN 9 lipca 2020 r.    
4 czerwca 2020 Posiedzenie Rady NCN 4 czerwca 2020 r.    
14 maja 2020 Posiedzenie Rady NCN 14 maja 2020 r.    
8 kwietnia 2020 Posiedzenie Rady NCN 8 kwiecień 2020 r.    
20 luty 2020 Posiedzenie Rady NCN 20 luty 2020 r.    
15-17 styczeń 2020 Posiedzenie Rady NCN 15-17 styczeń 2020 r.    
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
17 grudnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 17 grudnia 2018 r.    
7-8 listopada 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 listopada 2018 r.    
10-11 października 2018 Posiedzenie Rady NCN 10-11 października 2018 r.    
5-6 wrzesnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 5-6 września 2018 r.    
4-5 lipca 2018 Posiedzenie Rady NCN 4-5 lipca 2018 r.    
7 czerwca 2018 Posiedzenie Rady NCN 7 czerwca 2018 r.    
10 maja 2018 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2018 r.    
12 kwietnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 12 kwietnia 2018 r.    
8 marca 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 marca 2018 r.    
8 lutego 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 lutego 2018 r.    
16-18 stycznia 2018 Posiedzenie Rady NCN 16-18 stycznia 2018 r.    
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
13-14 grudnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r.    
8-9 listopada 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r.    
11-12 października 2017 Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r.    
13-14 września 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r.  
5-6 lipca 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r.  
7-8 czerwca 2017 Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r.  
10-11 maja 2017 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r.  
5-6 kwietnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r.  
8-9 marca 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r.  
8-9 lutego 2017 Protokół posiedzenia Rady NCN  
2 lutego 2017 Protokół posiedzenia Rady NCN  
11-12 stycznia 2017 Protokół posiedzenia Rady NCN  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
15 grudnia 2016 Protokół posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r..  
14 grudnia 2016 Protokół posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r.  
7 grudnia 2016 Protokół posiedzenia Rady NCN  
9-10 listopada 2016 Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r.  
12-13 października 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r.  
7-8 września 2016 Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r.  
6-7 lipca 2016 Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016 Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r.  
11-12 maja 2016 Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r.  
13-14 kwietnia 2016 Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016 Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r.  
10-11 lutego 2016 Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r.  
12-14 stycznia 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
8 grudnia 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
10 listopada 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
13 października 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
8 września 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
30 czerwca 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
9 czerwca 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
12 maja 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
14 kwietnia 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
10 marca 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
4 marca 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
10 lutego 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
15 grudnia 2010 Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r.  

Uchwały Rady NCN

Numer Data Tytuł Pobierz
137/2214.12.2022Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
136/22 8.12.2022 Współpraca z Federacją Rosyjską w ramach grantów finansowanych ze środków NCN
135/22 8.12.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania środków finansowych przyznanych na badania w ramach grantów NCN
134/22 8.12.2022 Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły badawcze zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze
133/22 8.12.2022 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu POLONEZ
132/22 8.12.2022 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
131/22 8.12.2022 Wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci CHANSE
130/22 8.12.2022 Wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci JPI HDHL
129/22 8.12.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci JPI Urban Europe
128/22 8.12.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 7
127/22 8.12.2022 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 12
126/22 8.12.2022 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 14
125/22 8.12.2022 Zatwierdzenie Planu działalności Narodowego Centrum Nauki na rok 2023
124/22 1.12.2022 Zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
123/22 1.12.2022 Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
122/22 23.11.2022 Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
121/22 10.11.2022 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu SONATINA
120/22 10.11.2022 Warunki oraz regulamin przeprowadzenia Naboru wniosków na finansowanie przez NCN Komponentów badawczych w projektach finansowanych w ramach programu Profesura NAWA 2022 organizowanego przez NAWA
119/22 10.11.2022 Warunki oraz regulamin przeprowadzania konkursu NCN MINIATURA
118/22 10.11.2022 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Dyrektora NCN umowy o realizację i finansowanie projektu predefiniowanego CRIOS Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard
117/22 10.11.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPND Call 2023
115/22 10.11.2022 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
114/22 10.11.2022 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
113/22 10.11.2022 Otwarcie konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
112/22 10.11.2022 Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
111/22 10.11.2022 Wskazanie osób do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
110/22 10.11.2022 Opinia dotycząca projektu planu finansowego NCN na rok 2023
109/22 24.10.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach NCN MAESTRO 14, SONATA BIS 12
108/22 13.10.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach programu QuantERA
107/22 13.10.2022 Zmiany w zasadach tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów NCN
106/22 13.10.2022 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2
105/22 13.10.2022 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 23, PRELUDIUM 21
104/22 27.09.2022 Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
103/22 27.09.2022 Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
102/22 23.09.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPND Call 2022
101/22 8.09.2022 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS 2
100/22 8.09.2022 Wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu WEAVE-UNISONO
99/22 8.09.2022 Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
98/22 8.09.2022 Warunki przeprowadzenia międzynarodowego konkursu WEAVE-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu WEAVE w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
97/22 8.09.2022 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu WEAVE-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu WEAVE w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
96/22 8.09.2022 Zmiany warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS
95/22 8.09.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA 18
94/22 8.09.2022 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu SONATA
93/22 8.09.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 24
92/22 8.09.2022 Przeprowadzenie konkursu OPUS 24 w zakresie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy Lead Agency Procedure
91/22 8.09.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPIAMR-ACTION
90/22 8.09.2022 Przeprowadzenie aparatu międzynarodowego konkursu CHIST-ERA IV Call 2022
89/22 8.09.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
88/22 8.09.2022 Wyznaczenie ekspertów do oceny wniosków złożonych w programie Polskie Powroty NAWA 2022
87/22 8.09.2022 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
86/22 22.8.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
85/22 10.08.2022 Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 23, PRELUDIUM 21
84/22 25.07.2022 Warunki przeprowadzenia programu stypendialnego NCN dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora, realizowanego w ramach Programu Badania Podstawowe w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021
83/22 25.07.2022 Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
82/22 25.07.2022 Wykaz ekspertów do oceny wniosków złożonych w programie Profesura NAWA 2022
81/22 25.07.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie NCN POLONEZ BIS 2
80/22 25.07.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 23, PRELUDIUM 21
79/22 18.07.2022 Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
78/22 15.07.2022 Określenie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju
74/22 7.07.2022 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
73/22 7.07.2022 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
72/22 7.07.2022 Przeprowadzenie międzynarodowego konkursu BiodivMon: Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society ogłoszonego w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
71/22 7.07.2022 Wykaz dyscyplin lub grup dyscyplin w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane konkursy Narodowego Centrum Nauki
70/22 7.07.2022 Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie POLONEZ BIS 3
69/22 7.07.2022 Zasady współpracy NAWAj i NCN w zakresie przeprowadzenia konkursu PRELUDIUM BIS 4
68/22 7.07.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4
67/22 7.07.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
66/22 7.07.2022 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2022
65/22 9.06.2022 Wyznaczenie ekspertów do oceny wniosków złożonych w drugiej edycji programu Profesura NAWA 2022 organizowanego przez NAWA
64/22 9.06.2022 Zmiana w składzie zespołu ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości AI
63/22 9.06.2022 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
62/22 9.06.2022 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
61/22 9.06.2022 List otwarty dotyczący zasad zatrudniania doświadczonych naukowców w grantach NCN
60/22 9.06.2022 Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
59/22 9.06.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
58/22 9.06.2022 Wyskość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 14
57/22 9.06.2022 Wyskość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 12
56/22 9.06.2022 Zmiana podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6
55/22 1.06.2022 Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
54/22 1.06.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu Partnerstwa BiodivERsA+
53/22 30.05.2022 Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci HERA-NORFACE
52/22 30.05.2022 Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
51/22 16.05.2022 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
50/22 16.05.2022 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS
49/22 29.04.2022 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
48/22 19.04.2022 Opinia w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
47/22 19.04.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 6
46/22 15.04.2022 Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
45/22 7.04.2022 Wybór ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości AI
44/22 7.04.2022 Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych finansowanych przez NCN w konkursie POLONEZ BIS 2
43/22 7.04.2022 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO
42/22 7.04.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie CSA WIDERA (Program Horyzont Europa)
41/22 7.04.2022 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
40/22 7.04.2022 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6
39/22 7.04.2022 Zasady współpracy NAWA i NCN w zakresie przeprowadzenia programu Polskie Powroty NAWA – edycja 2022
38/22 31.03.2022 Wybór Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
37/22 21.03.2022 Warunki przeprowadzania programu NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce
36/22 17.03.2022 Zasady ustalania wysokości środków finansowych w konkursach NCN na projekty badawcze
35/22 17.03.2022 Zmiana podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3
34/22 17.03.2022 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
33/22 17.03.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
32/22 17.03.2022 Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2021
31/22 17.03.2022 Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2021
30/22 9.03.2022 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
29/22 9.03.2022 Wybóru członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
28/22 2.03.2022 Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
27/22 2.03.2022 Zmiana regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
26/22 2.03.2022 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM
25/22 2.03.2022 Przeprowadzenie konkursu OPUS 23
24/22 2.03.2022 Zmiana warunków przeprowadzania konkursu OPUS
23/22 28.02.2022 Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
22/22 23.02.2022 Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 22, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17
21/22 23.02.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 21
20/22 23.02.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 23
19/22 10.02.2022 Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych finansowanych przez NCN w konkursie POLONEZ BIS 2
18/22 10.02.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 3
17/22 10.02.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
16/22 10.02.2022 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 6
15/22 10.02.2022 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu POLONEZ
14/22 10.02.2022 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
13/22 10.02.2022 w sprawie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
12/22 2.02.2022 Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 22, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17
11/22 28.01.2022 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
10/22 20.01.2022 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 1
9/22 20.01.2022 Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3
8/22 17.01.2022 Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
7/22 13.01.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie NCN POLONEZ BIS 1
6/22 13.01.2022 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 22, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17
5/22 13.1.2022 w sprawie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
4/22 13.01.2022 Warunki oraz regulamin przeprowadzenia Naboru wniosków na finansowanie przez NCN Komponentów badawczych w projektach finansowanych w ramach programu „Polskie Powroty NAWA 2021” organizowanego przez NAWA
3/22 13.01.2022 Zasady współpracy NAWA i NCN w zakresie przeprowadzenia drugiej edycji konkursu Profesura NAWA 2022
2/22 13.01.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities Call 2021
1/22 13.01.2022 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6